Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Onsdag 10. oktober arrangerte GULL møte om “Bruk av solenergi i landbruket”. Det ble en spennende kveld for de 25 deltakerne på temamøte. Møtet var på Nibio -Apelsvoll på Kapp der vertskapet ved Petter Lunde viste fram sitt låvetak som en forventer å kunne produsere 51 000 kWt pr. år. Det dekker langt fra Apelsvolls behov, men er et godt bidrag til energiforsyning til forskningssenteret. 

Fordelene med solenergi er at man kan anvende eksisterende tak eller vegger. Normalt er det lite utfordringer med vedlikehold.

Programmet var slik:

 • Befaring på Apelsvolls solenergianlegg v/stasjonsleder Petter Lunde
 • Solar Farming v/Jakob Geipel 
 • Erfaringer med installasjon og bruk av solceller v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S
 •  Eidsiva energi v/Saxerud
 •  Støtteordninger i Innovasjon Norge v/Trond Husan

Jakob Geipel også fra Nibio – Apelsvoll fortalte om prosjektet “Solar Farming”. Det betår av fem delprosjekter:

 1. Lokal solstrømproduksjon
 2. Elektrisk flåte og styringssystem
 3. Presisjonsgjødsling
 4. Systemanalyse
 5. Formidling

Se denne presentasjonen Geipel_SolarFarm

De neste var Amund Sandholt fra Minne gård på Minnesund og Urdahl fra Solel A/S. De har begge noen års erfaring med solcelleanlegg på låvetak. Her er Amund Sandholts erfaringer Amund_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller, og Urdahls Urdahl_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller

Forsamlingen hadde mange spørsmål og særlig Urdahl bidro med mange svar.

Stig Are Saxerud fra Eidsiva energi kjenner også Apelsvolls anlegg og fortalte at de hadde fått nærmere 100 nye kunder som har bestilt solcelleanlegg det siste året. Er er hans presentasjon Saxerud_Solenergi

Til slutt fortalte Trond Husan fra Innovasjon Norge om støtteordningene de har gjennom “Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi”. En forutsetning for å få støtte til solenergianlegg er at gården også har/bygges ut med flisfyringsanlegg, biogassanlegg, e.l. Da kan en få inntil 35 % tilskudd til slikt anlegg. Trond Husans presentasjon Solenergi apesvoll 101018

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Bruk av solenergi i landbruket

Onsdag 10. oktober 2018 kl 1800 er du invitert til et spennende temamøte om bruken av solenergi i landbruket. Møtet finner sted på NIBIO Apelsvoll, Nylinna 226, Kapp.

Vi har invitert bl.a. Svein Guldal fra Norges Bondelag til å gi oss en god oversikt over aktuelle fornybare energikilder og hvordan disse kan nyttegjøres i landbruket.

Programmet er slik:

Kl 1800 Velkommen

Kl 1810 Fornybar energi, karbonbinding og bioteknologi, nye næringsveier for landbruket

               ved Svein Guldal – Norges Bondelag      

Kl 1840 Befaring på Apelsvolls solenergianlegg

               v/stasjonsleder Petter Lunde

Kl 1920 Erfaringer med installasjon og bruk av solceller

               v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S

Kl 1950 Kaffepause

Kl 2010 Kraftselskapene Eidsiva og VOKKS informerer

               Hvilke rammebetingelser tilbyr de selskapene ved bruk av solenergi

Kl 2030 Støtteordninger i Innovasjon Norge

               v/Trond Husan

Kl 2040 Oppsummeringer, spørsmål

Last ned programmet Solenergi okt 2018

VELKOMMEN!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bruk av solenergi i landbruket

Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøtet begynte med temaet om voksenagronomutdanningstilbudet i Oppland. Siden 2009 har hele 228 voksne begynt på dette toårige utdanningstilbudet. Hvert år begynner 25 nye deltakere. Torgeir Onsrud hos Fylkesmannen i Oppland hadde invitert dem som har gjennomført utdanningen for å fortelle at partnerskapet bestående av Oppland Bondelag, Oppland Bonde og småbrukarlag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune setter stor pris på dem som gjennomfører utdanningen. Ellen Hoel fra Skreia er en av dem som har gjort det. Hun mottok en liten oppmerksomhet for akkurat det. Se egen film om Ellen Hoel, klikk på bildet.

Årsmøtet fortsatte ved gjennomgang av Årsberetning for GULL 2017, før R E G N S K A P 2 0 1 7 ble gjennomgått.

Det var kommet inn et forslag om å legge ned GULL med begrunnelse om at behovet for GULL er redusert på bakgrunn av økt fokus på og mange organisasjoner som arbeider med landbruk i Gjøvikregionen. Etter en lengre diskusjon ble forlaget forkastet med ni mot to stemmer.

Leder i GULL takket deretter de avtroppende styremedlemmene av. Det var Christian Meyer, Ingun Revhaug og Steinar Lyshaug.

Det ble dermed valg av følgende fire styremedlemmer. De nye medlemmene er Sven Sandvik, jord og skogbruker og leder av Søndre Land Bondelag, Taale Willerud fra Østre Toten, medlem av Østre Toten Bondelag, Stine Røen fra Østre Toten kommune og Morten Kleven fra Lena-Valle videregående skole. Ole Dullerud sto ikke på valg og fortsetter i styret. Se ellers http://vilskape.no/om-oss/

Siste del av årsmøtet var forslag og drøftinger for aktivitetsplan for 2018
Aktuelle for temamøter:

 • «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»
 • Andre temamøter
 • Landbruk og helse – fysisk og psykisk helse (avløserlaget – Landbrukets HMS)
 • Plussbruk – prosjekt i Gjøvikregionen

Aktuell som ressursgruppe i regionale satsinger

 • AgroCampus Toten- jordbruk
 • Smart farming – jordbruk
 • Norwegian Wood cluster

Andre aktiviteter:

Informasjon om landbruket i Gjøvikregionen

I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Program:

 • Markering av Voksenagronomutdanningen
 • Årsmøtesaker

Markering av Voksenagronomutdanningen

Voksenagronomutdanningen i Oppland er et 2-årig deltidsstudie der studentene får kunnskapen de trenger for å mestre hverdagen på gården. Passer for alle som har overtatt eller skal overta en landbrukseiendom, arbeider eller ønsker å arbeide i landbruksnæringa og har interesse for fagfelt innen landbruk

Årsmøtet

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2017
 2. Regnskap 2017
 3. Valg
 4. Drøfting av framtida for GULL
 5. Eventuelt

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

Invitasjon årsmøte i GULL 12.3.18

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Fantastiske opplevelser i Gjøvikregionen

Onsdag 17. januar var det temamøte om opplevelser, og fem innledere presenterte mange fantastiske opplevelsestilbud i Gjøvikregionen.

Først fortalte turistsjef Arne Jørgen Skurdal om et treårig prosjekt der hele Osloregionen (inklusive Gjøvikregionen) satser på lokalmat som opplevelse. 

Åse Gjefle fra Gaarder gård på Dokka i Nordre Land fortalte om prosessen de siste 10-15 årene med å ta steg for steg med å utvikle egen gard med honningproduksjon og opplevelsesprodukter.

Over skog og Heiberg fra Gjøvik med søsknene Jan Kåre og Eirin Heiberg har holdt på i fem år og tilbyr et mangfold av opplevelser som omfatter lavvoer, matlaging, hundekjøring, arrangementer, festivaler. Veien har blitt til underveis. Se www.overskogogheiberg.no/

Per Idar og Kjersti Vingebakken fra Nordås i Østre Toten presenterte veien fra drømmen om egen gård, til etablering av mjølkeproduksjonsbruk, meieri, kjøttproduksjon, kjøttforedling og restaurering av oppbyggingen av skysstasjonen Grøna. http://www.nordaasmat.no/

Julie Sigstad fortalte om sin bakgrunn fra Sigstad gård på Biri, og hvordan hun gradvis har utviklet bryllups- og opplevelsesgården sin.  Se mer https://sigstadgaard.wordpress.com/

De 15 personene som møtte opp fikk presentert utrolige historier av gründere som alle har utvist mot, vilje, målbevissthet og utholdenhet. Vi som deltok ble mektig imonert av dem alle.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fantastiske opplevelser i Gjøvikregionen

Hvordan skape næring av opplevelser?

Onsdag 17. januar kl 1800 inviterer GULL til temamøte om “Hvordan skape næring av opplevelser i Gjøvikregionen?” Arrangementet finner sted i regionsalen, Jernbanetorget 3 (Stasjonsbygningen), Gjøvik.

 

Last ned programmet her:

Opplevelser i Gjøvikregionen 17.01.2018

Programmet:
Kl1800 Velkommen
Kl1810 Lokalmatsatsing i Osloregionen
ved turistsjef Arne Jørgen Skurdal som presenterer prosjektet og Gjøvikregionens muligheter
Kl1850 Åse Gjeflefra Gaarder gård, Nordre Land
forteller om å utvikle gården som et sted for opplevelser med lokal mat, m.m.
Kl1905 Over skog og Heiberg, Gjøvik
forteller om sitt konsept med opplevelsestilbud i Gjøvik med salg av ulike arrangementer og aktiviteter
Kl1920 Per Idar Vingebakken fra Nordås i Østre Toten
forteller om oppbyggingen av kjøttutsalg på Nordås og av skysstasjonen Grøna

Kl1935 Julie Sigstad fra Sigstad gård på Biri

presenterer seg og gården som arrangerer bryllup, selskap, m.m. og fokus på lokal mat

Kl1950 Kaffe med tilbehør
Kl2020 Hvordan kan Gjøvikregionen utvikles videre som en opplevelsesregion med landbruket som aktiv deltaker?
 
Velkommen!

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvordan skape næring av opplevelser?

Bønder som lykkes!

Bønder med allsidig kompetanse er bønder som lykkes. Det er den korte oppsummeringen av temakvelden 29. mars.

IMG_0704

Landbruket før

Olaf Nøkleby fortalte litt av Valles historie, bl.a. at utdanningen for 100 år siden hadde fokus på mangesyssleri der bonden var avhengig av å beherske flere fag og ferdigheter. Et møte på Gjøvik mellom statsminister Gunnar Knutsen og herredsagronomen i Østre Toten Kristian Tollersrud var avgjørende for etableringen av Valle som landbruksskole i 1917.

Landbruket nå

FullSizeRender[1]

Bjørn Gunnar Hansen har godt grunnlag for å si hva som er avgjørende for å lykkes. Å være en god bonde krever bl.a. fagkompetanse, lederkompetanse, personlig kompetanse, sosial kompetanse. I sitt forskningsarbeid har han bevist at bønder med agronomutdanning får bedre økonomiske resultater de uten slik utdanning.

Som en del av den personlige kompetansen snakket han om det å være motivert og være på hogget som viktige egenskaper, sammen med godt humør og det å ta ansvar. Han hadde mange sitater fra bønder som var intervjuet i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. Ett av dem: “Eg føretrekkjer å snakke med dei som er optimistar, dei negative prøver eg å unngå. Då blir eg berre i dårleg humør.” Se Bjørn Gunnar Hansens presentasjon på temamøte om hvordan bonden lykkes.

Framtidens landbruk

FullSizeRender[3]

Johan Høstmælingen skulle svar på hvordan kan landbruket utnytte sine fortrinn. Han viser til at landbruk blir mer og mer anerkjent og populært, men la også vekt på at bondeyrket krever allsidig kompetanse. Det viser seg bl.a. ved at småbruk er det mest søkte ordet på portalen FINN. Det er en tendens til at folks interesse for det lokale er økende, interessen for bunad er økende. Folk er opptatt av sine røtter!

IMG_0714

Dessuten er det økende behov for mat fordi verdens befolkning øker. Hvordan skal vi klare å produsere nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050? Han fastslo at mat er en maktfaktor. En av løsningene for økt matproduksjon er bruk av ny teknologi, mener Høstmælingen, både ved produksjon av mat, men ved omsetning av lokale produkter. Mulighetene er mange, og yrker for produksjon av mat blir mer populært.

Se video om Mat fra Toten

Drøfting

Det var ca. 30 personer til stede i festsalen på Valle som fikk oppleve tre gode foredrag. De frammøtte var fra 16 år og oppover, og det ble mange refleksjoner om hvordan bygge kompetanse, hvordan sørge for økt matproduksjon, hvordan kan ny teknologi innvirke på norsk landbruk, m.m.

FullSizeRender[2]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bønder som lykkes!

Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Onsdag 29. mars kl 1830 inviterer vi til temamøte på Lena-Valle vgs, avd. Valle – festsalen

Da har vi invitert to fagpersoner med ulik bakgrunn til å svare på dette spørsmålet, Bjørn Gunnar Hansen fra Tine og Johan Høstmælingen fra reklamebyrået Ferskvann. Mens Bjørn Gunnar Hansen har skrevet en doktorgrad om for økonomi og utdanning i landbruket, har Johan Høstmælingen lite bakgrunn fra landbruket. Han har derimot betraktet landbruket fra sidelinjen og har blitt godt kjent med ungdom og voksne som satser på landbruket.

Valle er 100 år i 2017. Tidligere rektor Olaf Nøkleby vil fortelle om noen av utviklingstrekkene i løpet av den tida skolen har eksistert. Last ned invitasjonen Hvordan lykkes som bonde i 2017  Påmeldinga under!

_B2A3451_WEB

Programmet

Kl 1830    Kaffe med tilbehør

Kl 1900    Velkommen

Kl 1905    Valle er 100 år i 2017- et historisk tilbakeblikk

    ved Olaf Nøkleby

Kl 1925    Hva kan bonden gjøre for å lykkes?

  ved Bjørn Gunnar Hansen

Kl 2000    Hvordan kan landbruket utnytte sitt fortrinn? v/Johan Høstmælingen

Kl 2030  Drøfting i plenum

Hva kan vi gjøre for å bidra at bonden og landbruket lykkes?

Kl 2130    Slutt

[gravityform id=”17″ name=”Hvordan lykkes som bonde i 2017″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Onsdag 18. januar kl 1300 er det fokus på Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi.

Da vil regionsjef Tore Jan Killi og Gunn Mari Rusten orientere om satsingene innen bioøkonomi, bl.a. det som gjelder mat og landbruk. Et av spørsmålene som stilles er “Hvordan kan GULL arbeide for å bygge opp under Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi?”

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

arsmote-2017

Etter denne faglige innledningen er det årsmøte:

SAKER

 1. Årsberetning for 2016
 2.  Regnskap 2016
 3. Valg 2017
 4. Aktivitetsplan 2017
 5. Eventuelt

[gravityform id=”16″ name=”Årsmøte 2017″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

I det åpne møtet på NTNU – Gjøvik 12. oktober ble det satt fokus på økt bruk av tre som råvare.  Steinar Lyshaug fra GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) ledet møte om bruk av tre.

evenm

Først ute var skogambassadør Even Mengshoel som ga den frammøtte forsamlingen en god gjennomgang av status og mulighetene for å utvikle nye virksomheter basert på skogen i Innlandet. Innlandet er Norges viktigste skogbruksregion. Det vises bl.a. ved at det er så mange som 280 treindustribedrifter i Innlandet. Likevel er det slik at eksporten av tømmer fra Norge har vært sterkt økende de siste årene. Slik sett er det et potensiale for at mer av avvirket skog blir foredlet lokalt.

p1160007

Han gikk gjennom de mange mulighetene som ligger i å utnytte trær til ulike formål som å produsere tekstiler, plastmøbler, biodrivstoff, tremøbler, hus, bruer, m.m. Poenget å bruke tømmer som råvare ved å bruke grønne karboner som erstatning for svarte karboner. Det er likevel bruk av tre til hus og store konstruksjoner som vil ha størst betydning for skogbruket i Innlandet.

Mengshoel synes at mye det siste året har dreid som om “Det grønne ordskifte”. Hans budskap var at tiltak må iverksettes for å få et reelt “Grønt skifte”. I så måte håpet han at Skogmeldinga som ble presentert på Gjøvik 14. oktober skulle gi et viktig bidrag.

Jan Steinar Egenes fra NTNU kunne fortelle at deres satsing på “Bærekraft” er den faglige tilnærmingen til økt bruk av tre. På Gjøvik skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid for tre og bærekraft mellom de tre seksjonene “Bygg-geomatikk-realfag”, “Elektro og maskin” og “Økonomi”. Takket være dette samarbeidet mener Egenes at NTNU har mye å bidra med for å utvikle nye innovative produkter og bedrifter. Ved bl.a. å bruke robotstyrte sager og freser er det mulig å designe til unike produkter. Ett eksempel er utviklingen av 3D-printet paviljong som er konstruert av NTNU.

ntnu_paviljong

Både Mengshoel og Egenes kom med spennende eksempler på bruk av tre i bygg først og fremst fra Norge, men også fra Østerrike, Sveits, England. De fleste eksemplene er tre brukt på nye måter – nye konstruksjonsmåter – og nytt design. Flere av byggene er såkalte signalbygg, jamfør Vikingskipet på Hamar.

janse

Siste foredragsholder var Tore Bergsveen fra Hunton. Det er spesielt konkret siden bedriften med navn oppkalt etter Hunnselva er 126 år – øker omsetning og ansatte fra år til år. I 2016 har bedriften budsjettert med en omsetning på 435 millioner kroner. Bergsveen tror det er innen rekkevidde.

p1160036

Hunton gjør stadig nye grep og forbedringer til tross for høy alder. Fra å ha vært en bedrift som produserer porøse trefiberplater har de skapt stadig nye produkter. Ved å koble ulike elementer har Hunton laget veggsystemer, taksystemer, ja så tilslutt blir det til Huntonhus. Stadig nye produkter har ført til at Hunton nå bygger en ny fabrikk på Skjerven skog. Bedriften har kjøpt en 150 dekar eiendom der. Målet er at den nye produksjonen settes i gang sommeren 2018.

toreb

På temamøtet om tre fikk de frammøtte mange spennende impulser, og nye kontakter ble etablert. Dermed håper vi at møtet har vært til spirer til ytterligere verdiskaping med bruk av tre!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”