AVLYST – De gode eksemplene – tirsdag 14. november

ARRANGEMENTET ER AVLYST – pga for få påmeldte ! GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til temamøte om de gode eksemplene, dvs. hvordan noen har klart å skape sine egne grønne arbeidsplasser bygget på lokal mat! Vi har spennende innlegg fra Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten

PÅMELDING

Dessverre arrangementet er avlyst!

Posted in Arrangement | Comments Off on AVLYST – De gode eksemplene – tirsdag 14. november

Velkommen til fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

STED: Bright House i Mustad Næringspark, Gjøvik – veibeskrivelse – se under.

KLOKKA: 1400

FAGMØTE

Vi får besøk av førsteamanuensis Peder Lombnæs fra Høgskolen Innlandet. Han vil holde foredraget: «Perspektiver på bærekraftig utvikling, matproduksjon, verdens befolkningsutvikling og klimaendringer»

VEIBESKRIVELSE: Bright House i Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik Ta av fra Raufossvegen og ned til Mustad Næringspark. Parkering  på den store grusplassen til høyre når du kommer ned på området. Gå forbi bommen og rett frem inn på området til bygning M. Bright House – Helseverkstedet i 3 etg.

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2022
 2. Regnskap 2022
 3. Valg 2023
 4. Drøfting av program for 2023
 5. Eventuelt

Invitasjon

PÅMELDING

Fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

Name(Required)
Posted in Arrangement | Comments Off on Velkommen til fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

Hvordan sikre matforsyningen?

Tirsdag 24. januar hadde GULL temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor, m.m. Tretti personer fikk med seg kveldens tema.

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi, la vekt at matsikkerhet grunnmuren i et bærekraftig samfunn, jmf. FNs bærekraftsmål nr. 2 som er å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

Han spurte om Norge har risikoanalyser og kriseberedskap som tar høyde for det uforutsette, og har vi kunnskap og er vi forberedt? Han svarer med at økt selvforsyning vil øke matsikkerheten, men en forutsetning for god matsikkerhet er at handel og samarbeid med andre land fungerer. Ingen land er 100 % selvforsynte. Norge har en selvforsyning på ca. 46 %. Sikker matproduksjonen i verden handler bl.a. om forringelse av jord gjennom nedbygging av jordbruksareal, erosjon, forgiftning av jord, tap av organisk materiale, jordpakking og jordfauna.

Seks regioner i verden er særlig viktig for verdens matproduksjon. Med økende klimautfordringer vil avlingssvikt på flere av disse regionene samtidig øke risikoen for svikt i matforsyningen. Kina har en lagerberedskap med 69% av verdens maislager, 60% av ris og 51% av hvete. Norge har lager av korn for 2-3 måneder.  Bardalens foredrag!

Bardalens avsluttet sitt foredrag med å si at det aller viktigste for norsk matsikkerhet er:

 • Beskytte jordressursene
 • Ta vare på bønder i alle land

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag kom også raskt inn på verden matvareforsyning og sårbarheten med den. Norsk landbrukspolitikk med Stortingsmelding 11 (2016-2017), legger vekt på matsikkerhet og beredskap. landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Hun viser til at tidligere forsvarssjef Harald Sunde trekker fram at matsikkerheten er en svært viktig del v Norges totalberedskap.

Norges Bondelag har satt opp en rekke punkter som sin bærekraftstrategi. Det handler bl.a. om økt selvforsyning, bedre jordhelse, styrke jordvernet, redusere matsvinnet, redusere utslipp av klimagasser, økt binding av CO2.  

Kristina Hegges velger selv ikke å selge så mange rundballer med gras fra egen produksjon. Hun tenker mer på å være bedre forberedt på en eventuell avlingssvikt. Kristina Hegges foredrag.

Anders og Barbro Nordrum var også i festsalen på Valle. Anders framførte deres erfaringer og kunnskap. Han la vekt på at det var landbruket som først og fremst bidro med matforsyningen i landet. Han minnet oss om situasjonen i Norge i 1939 da det var stor usikkerhet om matforsyningen i landet, da ble det mobilisert på mange måter. Det ble laget en bok om hvordan utnytte landets egne ressurser bedre i boka «Mor Norges MATBOK», og mange skoler hadde egne skolehager hvor det ble produsert mye poteter og grønnsaker.

Mor, far og datter har gjennom besøk skaffet seg kunnskap om det russiske samfunn. På 1980 og 1990-tallet bidro småskalaproduksjon på datsjaer og høsting fra naturen 50 % av hva sovjetinnbyggerne spiste.

Metoden som er brukt i stor grad er bruk av grasdekke som stimulerer meitemarken og mikrolivet i jorda, som igjen bidrar til næringsforsyningen til plantene. Denne metoden har familien Nordrum tatt i bruk i Valdres med svært godt resultat. Se mer tips om dette på www.datsja.no . Nordrums foredrag

Siste mann ut var John-Ludvik Dalseg er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet. Han beskrev også en del av utfordringene med bl.a. lav selvforsyningsgrad og viste til generalløytnant Robert Moods utsagn om at «Norsk landbruk er nesten like viktig for Norges overlevelse som forsvaret».

Både Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet arbeider med samfunnssikkerhet. Det kommer bl.a. til uttrykk i «Regional plan samfunnssikkerhet» fra 2021 som har følgende overskrifter:

Naturfare og klimaendringar, Matproduksjon og sjølvforsyning. Allmennfarleg smittsam sjukdom/smittevern, Digital infrastruktur, -breiband/fiber og kraftforsyning, Cyber- og informasjonstryggleik, Drikkevatn og avløp, Transport på veg og bane,Beredskap knytt til reiseliv og deltidsinnbyggarar, Forsvaret og sivilt-militært samarbeid i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet en FylkesROS Innlandet 2022-2026. (ROS-sikkerhets og sårbarhetsanalyse). Den trakker fram kraftforsyningen, cyberhendeler og transport som noe av det som vi er sårbare på, og som kan ha store konsekvenser. I dette dokumentet er det mange punkter som omhandler matsikkerhet.

Han oppsummerer slik å si «ta var på produksjonsgrunnlaget med vekt jordvern og jordhelse, at fagkompetanse er viktig, og ikke minst produsentmiljøene. Det er viktig å være åpen for nye tanker og tilpasninger for matproduksjon, ikke minst utnytte de lokale ressursene. Ta gjerne i bruk ny teknologi. John-Ludvik Dalsegs foredrag

Posted in Arrangement | Comments Off on Hvordan sikre matforsyningen?

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

GULL inviterer til temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor og usikkerheten som råder. Hvor sårbare er vi, og hvordan innretter vi oss best mulig?

Når? Tirsdag 24. januar 2023 kl 1830

Hvor? Festsalen på Valle på Lena-Valle videregående skole

Innlederne er

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi. Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole. Han arbeidet hatt ulike stillinger innen landbrukssektoren bl.a. landbruksdirektør i Oslo og Akershus, assisterende fylkesmann, konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus, direktør for Norsk institutt for skog og landskap og forskningsdirektør og deretter spesialrådgiver i Nibio.

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag og sauebonde på Biri. Kristina Hegge er en bevisst og tydelige gardbruker, og ikke redd for å si i fra om hun har noe viktig å si. Hun har sin landbruksutdanning fra Valle videregående skole.

Anders Nordrum  har vært lærer i gartnerfag på Gjennestad videregående skole i 22 år, formidler kunnskap om grønnsaksdyrking til fengselsinnsatte i Valdres, skrevet boka Beredskapshagen sammen med Maria og Barbro Helga Nordrum. Sammen med sin kone Barbro driver de www.datsja.no om det å dyrke poteter og grønnsaker selv.

Haavard Elstrand er miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet. Han har master i økonomi fra NMBU, Ås. Han har hatt ulike stillinger bl.a. i Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet, Landbruksdirektoratet, NHO. Fra 2011 har han vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark, og deretter miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet.

Program

Kl 1830  Innledning om dagens tema  v/GULL

Kl 1840  Hvordan er matforsyningen i Norge og verden?

Ved Spesialrådgiver Arne Bardalen – Nibio

Kl 1920  Hvilke utfordringer finnes, og hvilke løsninger må til for at norsk landbruk kan gjøre oss mer selvforsynte med mat? (Landbruksperspektivet)

Ved nestleder i Innlandet Bondelag – Kristina Hegge

Kl 1940  Kaffepause

Kl 2000  Hvilke løsninger kan tas i bruk for å øke selvforsyningsgraden av mat? (Forbrukerperspektivet)  

Ved forfatter og gartner Anders Nordrum

Kl 2030  Hvordan vurderer myndighetene dagens situasjon, og hva gjør myndighetene for å sikre befolkningen nødvendig matforsyning i krisetider?

  Ved Miljø og landbruksdirektør Haavard Elstrand, Statsforvalteren i   Innlandet

Kl 2050  Drøfte aktuelle utfordringer og løsninger for Innlandet og Norge

Kl 2130  Slutt

Påmelding innen 22. januar (inngang – kr. 150,-)

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

Posted in Arrangement | Comments Off on Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

Nye spennende utdanninger på Fagskolen Innlandet

Både skogbruksutdanninger og grønn teknologi og presisjon i jordbruket er/blir nye tilbud

Det ble en interessant kveld, 22. november 2022 med innledninger av faglig leder for landbruk på Fagskolen Innlandet Marit Ruud Skolseg og fagskolestudent Åge Flægstad.

Se Marits presentasjon med informasjon om fagskolens tilbud.

Posted in Arrangement | Comments Off on Nye spennende utdanninger på Fagskolen Innlandet

Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22.november 2022 kl 1900 i Teams – påmelding under

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til temamøte om fagskole-utdanninger i landbruket. Fagskolen Innlandet på Gjøvik har en rekke tilbud som er populære blant mange som ønsker faglig påfyll til sitt arbeid innen landbruket. Kompetanse er nøkkelen til utvikling og nyskaping. Hva er fagskoleutdanning og hvilken kompetanse gir det? Hvem etterspør denne utdanningen?

Program

Kl 1900 Innledning om dagens tema
v/GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk), styremedlem Hans C. Endrerud
Kl 1905 Fagskoleutdanningene ved Fagskolen i Innlandet
Ved Faglig leder landbruk, Marit Ruud Skolseg, Fagskolen i Innlandet
Kl 1950 Pause
Kl 1955 Erfaringer som fagskolestudent
Ved Avdelingsleder landbruk, Åge Flegstad, Lena-Valle videregående skole
Kl 2015 Spørsmål og kommentarer til innlederne
Benytt «hånda» for å stille spørsmål eller gi en kommentar, eller skriv inn i chat. Møteleder styrer denne delen av møtet
Kl 2030 Avslutning

Påmelding

Seinest 21. november – lenke til møtet sendes ut til påmeldte E-postadresser

Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22. november 2022
 • Brukes ved utsending av lenke til Teams-møtet
Posted in Arrangement | Comments Off on Fagskoleutdanning innen landbruksfag

Landbruksutdanning og årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til et foredrag om landbruksutdanningen før og nå og årsmøte 15. mars 2022 kl 1400 i Teams

Bilde fra video om plantekultur for voksenagronomer

Landbruksutdanning før og mest nå

Morten Kleven – Lena-Valle vgs presenterer

• Hvordan var utdanningen særlig for voksne før skolereformene • Framveksten av voksenagronomutdanningen • Utvikling av voksenagronomutdanningen • Digitalisering av utdanningen • Eksempler på digitale læremidler

Årsmøtesaker i GULL:

1. Årsberetning for 2021 2. Regnskap 2021 3. Valg 4. Drøfting program for 2022 5. Eventuelt

Påmelding er nødvendig på siden www.vilskape.no innen 13. mars. 

Påmelding til "Landbruksutdanning og årsmøte"

NB! E-post blir sendt den 14. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse!

Årsmøtepapirer Årsberetning for 2021

Posted in Arrangement | Comments Off on Landbruksutdanning og årsmøte

Spennende kveld 25. januar med et krevende tema

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming og Odd Hveem fra Toten løkpakkeri

Temaet var «matdistribusjon og bærekraft». Alle ble ønsket velkommen i Teams av GULLs Morten Kleven. Han viste bl.a. til nyheten om at dagligvarekjedene har forpliktet seg til et mål om å ha en norsk grøntandel på 50 % mot 2035.

Deretter fulgte ordfører Bror Helgestad han hadde sett fram til å vise fram Toten til de besøkende. Han kunne fortelle at Østre Toten er blant landets største grønnsakskommuner og at denne verdiskapingen er svært viktig. Vi som bor her og i dette landet er svært privilegerte. I et internasjonalt perspektiv er tilgangen til mat et svært viktig tema.

Som svar på spørsmålet Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av norsk frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren?, svarte Mette Thomsen og Pia Heltoft Thomsen fra Nibio dette i sin oppsummering: Lagrings prosessen begynner når produktet tas opp av jorden. Følgende faktorer er viktig

 • Transport etter høsting er del av lagringen
 • Kontroll over lagrings forholdene under innlagring redusere svinn
 • Unngå temperatur hopp i lagringssesongen
 • Viktig med god oppfølging/vedlikehold av lagrene, kjøleanlegg, vifter osv.
 • Unngå å spre smitte mellom lagre/regioner.

Espen Gultvedt fra Bama kunne fortelle at de har et langsiktig samarbeid med Gartnerhallen som representerer 1030 produsenter i hele landet. Bama omsetter 170 000 tonn med norskproduserte produkter, 34 % av deres omsetning er norskprodusert frukt og grønt. Bama har samarbeidsavtaler med mange pakkerier rundt i landet. Espen Gultvedt reklamerte for produsentpakkeriet på Frosta, og mente at totenbøndene kunne lære noe av dem.

Ingvill Størksen fra Coop kunne fortelle at norskandelen av frukt og grønt er 36,6 %, og de er størst merkebruker av «Nyt Norge». Coop er tydelige på sitt budskap om bærekraft. Størksen orienterte også om Coops investeringer i kjøl, frys og sval for å sikre god oppbevaring av frukt og grønt både på lager og i butikk. Hun nevnte også utvidelsen av Coops sentrallager CLog, og understreket at det i dag ikke er gjort vedtak som påvirker Coops produsenter. Sentraliseringen gjøres for å øke effektivitet, både med tanke på pris til kunde og friske varer til butikkene En begrunnelsen som ble gitt var for unngå at det kjøres tomme lastebiler en vei. Flere var kritiske til Coops politikk og mente at det kunne føre galt av sted.

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming begynte sitt innlegg med å minne om de store utfordringene som norsk landbruk er midt oppe i, men høye råvarepriser og ikke minst skyhøye strømpriser. Dette er særdeles krevende. Også Bjørn Gimming reiste en pekefinger mot Coops strategi og mente at dette kunne føre til at det kunne bli mindre attraktivt å være gardbruker. Han la vekt på betydningen av rekruttering til landbruket.

Bjørn Gimming trakk fram de seks hovedpunktene i «Traaseth-utvalgets» konklusjoner https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/marked-og-pris/grontsektoren-mot-2035

Det var ca 30 personer til stede på dette temamøte med deltakere fra sentrale Østlandet, øst og vestsida av Mjøsa.

Posted in Arrangement | Comments Off on Spennende kveld 25. januar med et krevende tema

Temamøte: Matdistribusjon og Bærekraft

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 18.30

Hvor?

Digitalt (Teams)

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til møte hvor vi ønsker å belyse hvordan utfordringer med matdistribusjon kan løses best mulig i samarbeid mellom bl.a. produsent, grossist og butikker for å sikre kvalitet for forbruker og bærekraft for bedrifter og samfunn.

Program

Kl. 18.30   Velkommen ved GULL

Kl. 18.40   Innledning v/ ordfører Bror Helgestad – Østre Toten kommune

Kl. 18.50   Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av   norsk   frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren? v/Mette Thomsen og Pia   Thomsen – Nibio

Kl. 19.20   Hva er viktig for forbrukeren med tilgang på norsk frukt og grønt og bærekraft?

Kl. 19.30   Hvordan ønsker Bama å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer   forbrukere mat av god kvalitet? v/Norskansvarlig Espen Gultvedt

Kl.19.45   Hvordan ønsker Coop å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer  forbrukere mat av   god kvalitet? v/Direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen

Kl. 20.00   Hva kan bonden gjøre for å bidra til en bærekraftig distribusjon av   norsk frukt og grønt i et samarbeid med grossistene og butikk-  kjedene? v/Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming

Kl. 20.15  Drøfting og diskusjoner

Kl 21.00  Oppsummering og avslutning

Påmelding

senest 23. januar 2022 på www.vilskape.no.

Matdistribusjon og bærekraft

25. januar 2022

NB! Digitalt møte. Lenke til møtet sendes ut etter påmelding, og etter påmeldingsfristen er ute. De påmeldte blir informert via E-post.

Programmet

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte: Matdistribusjon og Bærekraft

Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Du er invitert til

Granum gård, Granumsvegen 6,  Fluberg, onsdag 29. september kl 1800 til en spennende kveld om hvilke ressurser som besøkende kan oppleve i vår region! Hvordan kan det tilrettelegges? Hvordan blir det samarbeidet? Og hvordan kan en lykkes som gårdbruker?

Programmet:

Kl. 18.00   Velkommen

Kl. 18.10   KOM til Gjøvik, Toten og Land – en presentasjon av   prosjektet med resultater og planer. v/ Marianne Bøe

Kl. 18.40   Visit Innlandet – trender i markedet, hvordan jobbes det   med å markedsføre Gjøvikregionen. v/ Heidi Gran

Kl. 19.10   Pause med kaffe og tilbehør

Kl. 19.40   Granum gård – hvordan har sommeren 2020 og 2021 vært og   erfaringer som deltaker/medlem i KOM-prosjektet og Visit   Innlandet. v/ Marianne Konow

Kl.20.10   Etablering med gårdsutsalg/butikk – Hva kreves, hva gir det
av muligheter og suksesskriterier?
v/  Ola André Skaret   Hesla, Nordre Sand gård

Kl. 20.40   Oppsummering og avslutning

Last ned invitasjonen!

Påmelding senest 26. september 2021 på www.vilskape.no.

Temamøte om Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Husk smittevern - ikke møte dersom du er syk!

Pris kr. 150,- .

Posted in Arrangement | Comments Off on Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat