GULL & Vilskape

GULL_logo

GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk bruker www.vilskape.no som informasjonskanal for å informere om arrangementer og hendelser innen landbruk og bygdeutvikling i Gjøvikregionen.

Dette er styret for 2023

  • Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land Bondelag
  • Torstein Eltun, Toten Bonde og Småbrukarlag
  • Sveinung Elde, gårdbruker i Østre Toten 
  • Stine Røen, Gjøvik kommune
  • Morten Kleven, Lena-Valle videregående skole

Dette styret ble valgt på årsmøte 14. mars 2023

Vedtekter – GULL revidert 2013

GULL-Kontakt:

Presentasjon GULL

Om GULL

VIL SKAPE

“Vil skape” startet i 2007 som et prosjekt, men er fortsatt en del av Lena-Valle videregående skoles satsing for å være et kurs og kompetansesenter innen landbruk og bygdeutvikling

Vil skape har som mål å:

Skape og spre kompetanse for å utvikle bygdenæringene i Oppland.

Det begynte som et prosjektet i 2007 som besto av fem deler:

  1. Videreutvikle arbeidet med rekruttering av ungdom
  2. Samarbeide tettere med ressursmiljøer i regionen, bl.a. gjennom åpne arrangementer
  3. Videreutvikle det internasjonale samarbeidet og kompetanse
  4. Bygge opp tilbud i entreprenørskap, der videreforedling, innovasjon og økt verdiskaping er sentrale temaer
  5. Markere 150 års jubileet for landbruksutdanningen i Oppland

Arbeidet blir videreført med ambisjonen om å videreutvikle Valle videregående skole til å bli et kompetansesenter med særlig vekt på landbruk og bygdeutvikling og hvor Valles kompetanse ved bruk av pedagogiske metoder i bygdeutviklingsarbeidet står sentralt. Som en del av målet vil Valle skape en attraktiv skole for dagens ungdom og for landbruk og bygdenæringer i Oppland

Her er noen av nettverksmøtene GULL har gjennomført:

2014 •Lokal mat vår stolthet og identitet?
  •FNs internasjonale år for familiejordbruket
  •Fornuftig bruk av gamle bygninger
2015 •Fortid framtid i landbruket – muligheter og utfordringer
  •Andelsjordbruket
  •Er bioøkonomi svaret på Innlandets muligheter
2016 •Ysting og presentasjon av ysteanlegget på Valle
  •Bruk av tre – sammen med NTNU
2017 •Hvordan lykkes bonden i 2017?
2018 •Hvordan skape opplevelsesnæringer i Gjøvikregionen?
  •Bruk av solenergi i landbruket
2019 •Hvordan skape en god bondehverdag?
  •Biogass – en ressurs i landbruket?
2020 •Om AgroToten
  •Virkemidler til primærnæringene fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen
2021 •Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk (Teams)
  •Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat
2022 •Matdistribusjon og bærekraft (Teams)
  •Fagskoleutdanning i landbruket (Teams)
2023 •Bærekraftig matforsyning – når krisene treffer oss

 

Comments are closed.