Spennende nytt om biogass!

Onsdag 16.oktober møtte nærmere 20 biogass-interesserte opp på Presteseter gård og ble vist rundt på Lena-Valle videregående skoles biogassanlegg.

Det nye denne kvelden var først offentliggjøringen av forskningsresultatene som er gjort med innblanding av løk til kumøkk i et forsøk utført av Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) på Ås, med vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte. Det var forsker Roar Linjordet som presenterte resultatene og rapporten.

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og skolens ambisjon og plan om å kunne ta i mot grønnsaksavfall fra gardbrukere i regionen, eventuelt andre biologiske substrater fra regionen. Likevel er løkavfall noe av det som er vurdert.

Ett av resultatene er at gassproduksjonen øker mye når 25 % av tørrstoffet er løkrester, sammenlignet med bare kumøkk. Se figuren:

Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de to temperaturer på 41 og 55 grader.

Det andre som ble testet var overlevelse av løkhvitråte. Resultatene fra denne studien kan tyde på at 41 grader kan være en sikrere prosesstemperatur å ta livet av løkhvitråten siden en får dyrket fram en mer mangfoldig mikroflora som kan angripe skadelige inntrengere. Studiet anbefaler ytterligere testing gjennom potteforsøk. Last ned rapporten her!

Husdyrmøkk eller biorest?

Annbjørg Kristoffersen fra Nibio Apelsvoll presenterte også  forskningsresultater fra biogassanlegget på Presteseter. Det gjaldt næringsverdier og dyrkningsresultater av blandingen av råmøkk fra gris og ku før de går inn i biogassanlegget sammenlignet med hva bioresten etter å ha avgitt gass i anlegget. Resultatet av analysene og dyrkingsforsøkene viser at gjødelseffekten fra biorest og råmøkk har tilnærmet lik effekt.

Grønn pilotskole – støtte fra Oppland fylkeskommune

Begge forskningsprosjektene som er utført er gjennomført med bakgrunn i at Lena-Valle videregående skole er en “Grønn pilotskole”, og skolen har fått støtte fra Oppland fylkeskommune til å kunne gjennomføre dette.

Mulighetsstudie i Østre Toten

Siste post på programmet orienterte Ole Festad Lund fra Østre Toten eiendomsselskap om en mulighetsstudie om biogass. Arbeidet gjøres for Østre Toten Kommune og i samarbeid med Vestre Toten Kommune og regionen for øvrig. Arbeidet gjøres ved å vurdere råvaretilgang, investeringsbehov, lokalisering, økonomiske rammer for dette, om det skal satses på ett stort anlegg eller flere mindre anlegg, m.m.

Ole Anton Hoel fra Østre Toten biogass A/S fortalte om at det er etablert et selskap som har som ambisjon om å etablere ett eller flere anlegg. Utredningen som gjøres av mulighetsstudiet vil være et viktig grunnlag for prosessen om det faktisk blir bygget anlegg eller ikke.

Posted in Arrangement | Comments Off on Spennende nytt om biogass!

Biogass en ressurs i landbruket!


Onsdag 16. oktober kl 1800 inviterer GULL til temamøte om biogass.

Programmet:

Kl 1800    Velkommen

Kl 1805   Omvisning og orientering biogassanlegget til

  Lena-Valle videregående skole  

Kl 1840    Løkrester i husdyrmøkk til produksjon av biogass

  Resultater av et  forskningsprosjekt 2019, v Roar Linjordet – NIBIO

Kl 1910    Kaffe og noe å bite ti

Kl 1930  Næringsverdier av biorest sammenlignet med husdyrmøkk

  Analyseresultater av biorest fra Presteseter v/Annbjørg Kristoffersen – NIBIO

Kl 2000  Hva er viktig ved etablering av et biogassanlegg?

  Biogassprosjektet i Østre Toten kommune v/Ole Festad Lund

Kl 2030  Oppsummeringer

Kl 2040    SLUTT 

Her er Biogassmøte oktober 2019!

 

Påmelding innen 13. oktober 2019

Påmeldinger til biogassmøte 16.oktober 2019

 • Please enter a value between 1 and 1.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Biogass en ressurs i landbruket!

Grønn framtid og årsmøte 2019

I dag holdt Simen Kristiansen foredrag om bioøkonomistrategier for Innlandet og ordningen Grønn framtid i Oppland for nærmere 20 frammøtte.

Møtet fant sted i regionsalen til Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen i Gjøvik.

Oppland fylkeskommune har bevilget hele 50 millioner kroner til det grønne næringsfondet som skal gi følgende effekter:

 • Miljø- og klimaeffekt
 • Verdiskaping og arbeidsplasser
 • Innovasjon 

Så langt har ca. 300 søkt om midler. Av dem har ca. 70 prosjekter blitt støttet med en gjennomsnittlig utbetaling på drøye kr. 300 000,-. Det betyr at det fortsatt er ca. 27 millioner kroner igjen av fondet. Se presentasjonene til Simen Kristiansen kan du se her: Årsmøte i GULL 26.03.19 bioøkonomi (002) og Årsmøte i GULL 26.03.19 grønn framtid (002)

Årsmøtet

På årsmøtet ble årsberetningen 2018 gjennomgått. Se her: Årsberetning for GULL 2018

Her er presentasjonen fra årsmøtet

Ole Dullerud og Tåle Willerud gikk ut av styret. Ole Dullerud var til stede og ble takket av for stor og viktig innsats i GULL siden 2011!  De som erstatter de to er Mathea Storihle fra Vestre Toten og Ole Christian Hveem Østre Toten.

Her er det nye styret 2019: årsmøte 2019

 • Mathea Storihle  
 • Ole Christian Hveem
 • Sven Sandvik 
 • Stine Røen 
 • Morten Kleven

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grønn framtid og årsmøte 2019

Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Møtet blir i Regionsalen, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik

PROGRAM

Bioøkonomistrategi for Innlandet og Grønn framtid-midler v/ Simen Kristiansen, Oppland fylkeskommune

Bioøkonomi: Innlandet har ambisjon om å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien

Satsingen “Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling” har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Årsmøtesaker i GULL:

1.Årsberetning for 2018

2.Regnskap 2018

3.Valg

4.Drøfting av framtida for GULL

5.Eventuelt

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Vil skape en god bondehverdag

Tirsdag 22. januar 2019 ble det gitt mange gode tips for å skape en god bondehverdag. Det handlet om både fysisk og psykisk helse, men også å ta forholdsregler og fornuftige valg.  Drøye 20 gardbrukere og innledere var samlet i Studiesenteret på Lena. Det handlet om gleder som god avlinger, og om problemer og kriser. Det var Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk som arrangerte dette temamøtet.

Psykisk helse

Landbrukspsykolog Ellen Hoel som startet med overskriften bonden som menneske.  Bønder er som andre. Hun trakk fram bl.a. noen grunnleggende faktorer for god psykisk helse:

 • —Mestringstro/framtidstro/optimisme
 • —Gode relasjoner
 • Balanse mellom jobb og fritid
 • —Fysisk aktivitet og trening
 • —Kulturopplevelser og fritid
 • —Sjølomsorg

Ellers kunne hun fortelle at bønder har høyere forekomst av symptomer på depresjon enn andre yrkesgrupper, og særlig menn. Dette var også hovedoverskriften i Oppland Arbeiderblad som skrev om Ellen Hoel og dette temamøte:

Les OAs artikkel her: 23. januar 2019

NRK Østnytt var også tilstede og laget denne reportasjen fra møtet:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKOP97012219/avspiller

Her er Ellen Hoels innlegg: Bonden som menneske 22.1.19

Fysisk helse

Fysioterapeut Arild Barkhald tok for seg fysisk helse og arbeidsteknikker. Både han og Ellen Hoel tok for seg faktorer som påvirker helse for bonden. Dette er Arild Barkhalds liste:

 • Endrede produksjonsmåter og krav til spesialisering
 • Teknologiske utfordringer
 • Usikre rammer
 • Rasjonalisering med større enheter og økende leveransekrav
 • Ulykker/skader
 • Belastningslidelser

Her er Arild Barkhalds innlegg: Fysisk helse og arbeidsteknikker i landbruket

To gardbrukere fortalte

For å belyse utfordringene presenterte to gardbrukere, Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff fra Snertingdal utfordringer i sine hverdager. Amlie som selv er mjølkeprodusent fortalte med innlevelse om ulv som drepte sau på Totenåsen sommeren 2017. Han beskrev samholdet mellom bønder, men også om fortvilelse over en politikk som har ført til det som skjedde. Han tok også for seg problemene med tørke sommeren 2018, og hvordan han var tidlig ute med å få gjort avtaler om kjøp av halm.

Dorthe Bjørnstad Hoff fortalte om stor utfordringer når faren hennes som driver en stor husdyrgard ble langvarig syk etter en fallulykke. Hun beskrev sjokket, utfordringene med å drive garden videre når han ble syk. En del av løsningen var familien selv med mor og søsken som stilte opp med mange ekstra timer. 

Bonden i medgang og motgang

Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruksrådgiving arbeider bl.a. med helse, miljø og sikkerhet vil ta for seg bonderollen i medgang og motgang. Han reklamerte også for www.godtbondevett.no som er en kampanje som bl.a. dreier seg om dette:

 • Øke åpenheten om temaet blant bønder og i nettverket rundt
 • Senke terskelen for å snakke om psykisk helse
 • Økt kunnskap om psykisk helse slik at risikoen for krisesituasjoner og dyretragedier reduseres
 • Et bedre utgangspunkt for å ivareta landbrukets viktigste ressurs: En frisk bonde

Her er Jens Christian Lieds innlegg:Bonde i medgang og motgang. Gull 22.01.19

Temamøtet ble avsluttet med at Ellen Hoel kom med symptomer på depresjoner, og om hvordan unngå det.

Møtet inneholdt også mange gode tips om det å ta gode valg for å være i forkant med mulige utfordringer.

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vil skape en god bondehverdag

Hvordan skape en god bondehverdag?

Tirsdag 22. januar blir det nytt temamøte i regi av GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Det foregår i Studiesenteret på Lena kl 1800.

Programmet er slik:

Kl 1800    Velkommen

Kl 1810    Bonden som menneske, ved Ellen Hoel – Landbrukspsykologen           

Kl 1840    Fysisk helse og arbeidsteknikk for yrkesutøvere i landbruket, v/  

                  fysioterapeut Arild Barkhald

Kl 1910    Pause kaffe med tilbehør

Kl 1940    Eksempler på utfordringer fra enkeltbønder

 • Erlend Amlie forteller om sine opplevelser med rovdyr og tørkesommer
 • Dorthe Bjørnstad Hoff forteller om hvordan hun taklet sykdom i familien

Kl 2010    Bonde i medgang og motgang, v/ Jens Chr. Lied, Rådgiver HMS, Norsk  

                  Landbruksrådgiving Innlandet

Kl 2030    “En god bondehverdag” oppsummering og noe å ta med hjem, v/

                   Ellen Hoel – Landbrukspsykologen 

Kl 2100    Slutt

VELKOMMEN!

Last ned programmet her: Bondehverdag 22. januar 2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvordan skape en god bondehverdag?

Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Onsdag 10. oktober arrangerte GULL møte om “Bruk av solenergi i landbruket”. Det ble en spennende kveld for de 25 deltakerne på temamøte. Møtet var på Nibio -Apelsvoll på Kapp der vertskapet ved Petter Lunde viste fram sitt låvetak som en forventer å kunne produsere 51 000 kWt pr. år. Det dekker langt fra Apelsvolls behov, men er et godt bidrag til energiforsyning til forskningssenteret. 

Fordelene med solenergi er at man kan anvende eksisterende tak eller vegger. Normalt er det lite utfordringer med vedlikehold.

Programmet var slik:

 • Befaring på Apelsvolls solenergianlegg v/stasjonsleder Petter Lunde
 • Solar Farming v/Jakob Geipel 
 • Erfaringer med installasjon og bruk av solceller v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S
 •  Eidsiva energi v/Saxerud
 •  Støtteordninger i Innovasjon Norge v/Trond Husan

Jakob Geipel også fra Nibio – Apelsvoll fortalte om prosjektet “Solar Farming”. Det betår av fem delprosjekter:

 1. Lokal solstrømproduksjon
 2. Elektrisk flåte og styringssystem
 3. Presisjonsgjødsling
 4. Systemanalyse
 5. Formidling

Se denne presentasjonen Geipel_SolarFarm

De neste var Amund Sandholt fra Minne gård på Minnesund og Urdahl fra Solel A/S. De har begge noen års erfaring med solcelleanlegg på låvetak. Her er Amund Sandholts erfaringer Amund_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller, og Urdahls Urdahl_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller

Forsamlingen hadde mange spørsmål og særlig Urdahl bidro med mange svar.

Stig Are Saxerud fra Eidsiva energi kjenner også Apelsvolls anlegg og fortalte at de hadde fått nærmere 100 nye kunder som har bestilt solcelleanlegg det siste året. Er er hans presentasjon Saxerud_Solenergi

Til slutt fortalte Trond Husan fra Innovasjon Norge om støtteordningene de har gjennom “Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi”. En forutsetning for å få støtte til solenergianlegg er at gården også har/bygges ut med flisfyringsanlegg, biogassanlegg, e.l. Da kan en få inntil 35 % tilskudd til slikt anlegg. Trond Husans presentasjon Solenergi apesvoll 101018

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Bruk av solenergi i landbruket

Onsdag 10. oktober 2018 kl 1800 er du invitert til et spennende temamøte om bruken av solenergi i landbruket. Møtet finner sted på NIBIO Apelsvoll, Nylinna 226, Kapp.

Vi har invitert bl.a. Svein Guldal fra Norges Bondelag til å gi oss en god oversikt over aktuelle fornybare energikilder og hvordan disse kan nyttegjøres i landbruket.

Programmet er slik:

Kl 1800 Velkommen

Kl 1810 Fornybar energi, karbonbinding og bioteknologi, nye næringsveier for landbruket

               ved Svein Guldal – Norges Bondelag      

Kl 1840 Befaring på Apelsvolls solenergianlegg

               v/stasjonsleder Petter Lunde

Kl 1920 Erfaringer med installasjon og bruk av solceller

               v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S

Kl 1950 Kaffepause

Kl 2010 Kraftselskapene Eidsiva og VOKKS informerer

               Hvilke rammebetingelser tilbyr de selskapene ved bruk av solenergi

Kl 2030 Støtteordninger i Innovasjon Norge

               v/Trond Husan

Kl 2040 Oppsummeringer, spørsmål

Last ned programmet Solenergi okt 2018

VELKOMMEN!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bruk av solenergi i landbruket

Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøtet begynte med temaet om voksenagronomutdanningstilbudet i Oppland. Siden 2009 har hele 228 voksne begynt på dette toårige utdanningstilbudet. Hvert år begynner 25 nye deltakere. Torgeir Onsrud hos Fylkesmannen i Oppland hadde invitert dem som har gjennomført utdanningen for å fortelle at partnerskapet bestående av Oppland Bondelag, Oppland Bonde og småbrukarlag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune setter stor pris på dem som gjennomfører utdanningen. Ellen Hoel fra Skreia er en av dem som har gjort det. Hun mottok en liten oppmerksomhet for akkurat det. Se egen film om Ellen Hoel, klikk på bildet.

Årsmøtet fortsatte ved gjennomgang av Årsberetning for GULL 2017, før R E G N S K A P 2 0 1 7 ble gjennomgått.

Det var kommet inn et forslag om å legge ned GULL med begrunnelse om at behovet for GULL er redusert på bakgrunn av økt fokus på og mange organisasjoner som arbeider med landbruk i Gjøvikregionen. Etter en lengre diskusjon ble forlaget forkastet med ni mot to stemmer.

Leder i GULL takket deretter de avtroppende styremedlemmene av. Det var Christian Meyer, Ingun Revhaug og Steinar Lyshaug.

Det ble dermed valg av følgende fire styremedlemmer. De nye medlemmene er Sven Sandvik, jord og skogbruker og leder av Søndre Land Bondelag, Taale Willerud fra Østre Toten, medlem av Østre Toten Bondelag, Stine Røen fra Østre Toten kommune og Morten Kleven fra Lena-Valle videregående skole. Ole Dullerud sto ikke på valg og fortsetter i styret. Se ellers http://vilskape.no/om-oss/

Siste del av årsmøtet var forslag og drøftinger for aktivitetsplan for 2018
Aktuelle for temamøter:

 • «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»
 • Andre temamøter
 • Landbruk og helse – fysisk og psykisk helse (avløserlaget – Landbrukets HMS)
 • Plussbruk – prosjekt i Gjøvikregionen

Aktuell som ressursgruppe i regionale satsinger

 • AgroCampus Toten- jordbruk
 • Smart farming – jordbruk
 • Norwegian Wood cluster

Andre aktiviteter:

Informasjon om landbruket i Gjøvikregionen

I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Program:

 • Markering av Voksenagronomutdanningen
 • Årsmøtesaker

Markering av Voksenagronomutdanningen

Voksenagronomutdanningen i Oppland er et 2-årig deltidsstudie der studentene får kunnskapen de trenger for å mestre hverdagen på gården. Passer for alle som har overtatt eller skal overta en landbrukseiendom, arbeider eller ønsker å arbeide i landbruksnæringa og har interesse for fagfelt innen landbruk

Årsmøtet

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2017
 2. Regnskap 2017
 3. Valg
 4. Drøfting av framtida for GULL
 5. Eventuelt

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

Invitasjon årsmøte i GULL 12.3.18

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400