Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

Tirsdag 9. mars 2021 kl 1400 inviterer vi til digitalt temamøte og årsmøte. Svein Guldal fra Norges Bondelag tar for seg de dagsaktuelle spørsmålene:

 • Klimautfordringer for primærjordbruket
 • Hva er regenerativt jordbruk – Hva må gjøres for å realisere dette?
 • Hva har regjeringens klimaplan å si for norsk landbruk?
 • Hvordan opprettholde norsk kjøttproduksjon på en klimasmart måte, og tilpasset kostholdsråd?

Arrangementet starter med årsmøtet som varer ca. 30 minutter før Svein Guldal får ordet.

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2020
 2. Regnskap 2020
 3. Valg
 4. Drøfting program for 2021
 5. Eventuelt

Her finner du:

Årsmøtepapirer og Årsberetningen for 2020

PÅMELDING – innen 7. mars (Alle må fyll ut skjemaet under)

E-post blir sendt den 8. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse

Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

Posted in Arrangement | Comments Off on Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

AVLYST: Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat – 13.oktober

13. oktober er avlyst pga antall påmeldte! Beklager så mye. Vi tror koronasituasjonen gjør det vanskeligere å gjennomføre denne type arrangement. Kommer sterkere tilbake! Hilsen GULL

Posted in Arrangement | Comments Off on AVLYST: Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat – 13.oktober

Landbrukets muligheter og årsmøte

Ellen Hoel orienterer om Agro Toten

Onsdag 11. mars var det kombinert temamøte og årsmøte for GULL i Bright house – Mustad næringspark i Gjøvik.

Stine Røen ønsket velkommen på vegne av styret før prosjektlederen Ellen Hoel begynte å orientere om Agro Toten. Hun fortalte hvordan de som Mat fra Toten hadde spurt sine medlemmer om hva de ønsket å arbeide med. det resulterte i fire delprosjekter:

 • Klimasmarte løsninger – fangvekster
 • Lokalmat
 • Produktutvikling
 • Ulike felles løsninger

Seksjonssjef for samfunnsbasert næringsutvikling Innlandet fylkeskommune Trond Carlson orienterte om hvordan fylkeskommunen gir støtte til ulike prosjekter, men han minnet om hvor store Innlandet er innen jord- og skogbruk, bioøkonomistrategiene, inklusive Biovalley. Her er hans presentasjon.

Christina Seegård fra Innovasjon Norge var forhindret fra å komme, men Stine Røen hadde fått presentasjon fra dem som Stine framførte. Innovasjon har en rekke virkemidler og støtteordninger, bl.a. spesiell støtte til bønder under 35 år, samt etablererstipend. Se Innovasjon Norges presentasjon.

Torgeir Onsrud fra Fylkesmannen i Innlandet presenterte Fylkesmannens rolle innen landbruk. Han presenterte med navn og bilder hva de ulike medarbeiderne innen landbruk har for ansvarsområde. Se presentasjonen!

Årsmøte 2020

Årsmøtet begynte med en gjennomgang av årsberetningen for 2019, med en kort tilbakeblikk på på GULLs aktiviteter siden 2014. Der ble det gjennomgått hvilke temamøter som var holdt. Sist høst var det et eget temamøte om mulighetene med bioass i oktober 2019.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Stine Røen.

Valget besto i å få på plass fem styremedlemmer. Mathea Storihle var ikke på valg, mens Ole Christian Hveem sa ja til sitt andre år, og valgt for ett år. Stine Røen og Morten Kleven sa ja til hvert sitt gjenvalg til styret for to år.

Sven Sandvik takket nei til gjenvalg, og ble takket av leder Morten Kleven for sin innsats for GULL. Hans Christian Endrerud er bonde med jord- og skogbruk fra Nordre Land. Han ble valgt inn i styret med to nye år.

GULLs plan for 2020 avgjøres av styret, men følgende ble drøftet som aktuelle temaer for 2020:

•Om jordbruket i klimaperspektiv (aktuell ressursperson Svein Guldahl) (utslipp og binding av CO2, organisk materiale i matjord)

•kjøtt som bærekraftig produksjon. Åpent møte for andre målgrupper en gardbrukere

•Kornsatsing/økt matproduksjon.

•Opplevelsesnæringene.

Protokollen fra årsmøtet

Posted in Arrangement | Comments Off on Landbrukets muligheter og årsmøte

Muligheter for landbruket i Innlandet og årsmøte 11.mars 2020

Velkommen til et landbruksfaglig program om hva de offentlige etatene kan gjøre for å utvikle landbruket. Ellen Hoel fra Agro Toten vil fortelle om et spennende prosjekt som er i gang. GULL-arrangementet starter kl 1400 , og avsluttes ettermiddagen med GULL årsmøte. Les Invitasjon årsmøte i GULL 11. mars 2020.

STED: Bright House i Mustad Næringspark, Gjøvik:

Veibeskrivelse (Se kartet): Ta av fra Raufossvegen og ned til Mustad Næringspark. Parkering  på den store grusplassen til høyre når du kommer ned på området. Gå forbi bommen og rett frem inn på området til bygning M. Regionsalen ligger opp en trapp og rett frem

Faglig program:

 • Agro Toten – et landbruksprosjekt
 • Muligheter for landbruket i Innlandet

Agro Toten v/prosjektleder Ellen Hoel

Muligheter for landbruket i Innlandet

 • Innovasjon Norge – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/ Christina Seegaard
 • Innlandet fylkeskommune – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/representant fra fylkeskommunen
 • Fylkesmannen Innlandet – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/ representanter Fylkesmannen I Innlandet

Årsmøte:

 1. Årsberetning for 2019
 2. Regnskap 2019
 3. Valg
 4. Drøfting program for 2020
 5. Eventuelt

Alle er hjertelig velkomne!

Posted in Arrangement | Comments Off on Muligheter for landbruket i Innlandet og årsmøte 11.mars 2020

Frokostmøte 7. januar 2020 – AVLYST

Temamøte – “Muligheter for landbruket” er AVLYST.

Posted in Arrangement | Comments Off on Frokostmøte 7. januar 2020 – AVLYST

Spennende nytt om biogass!

Onsdag 16.oktober møtte nærmere 20 biogass-interesserte opp på Presteseter gård og ble vist rundt på Lena-Valle videregående skoles biogassanlegg.

Det nye denne kvelden var først offentliggjøringen av forskningsresultatene som er gjort med innblanding av løk til kumøkk i et forsøk utført av Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) på Ås, med vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte. Det var forsker Roar Linjordet som presenterte resultatene og rapporten.

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og skolens ambisjon og plan om å kunne ta i mot grønnsaksavfall fra gardbrukere i regionen, eventuelt andre biologiske substrater fra regionen. Likevel er løkavfall noe av det som er vurdert.

Ett av resultatene er at gassproduksjonen øker mye når 25 % av tørrstoffet er løkrester, sammenlignet med bare kumøkk. Se figuren:

Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de to temperaturer på 41 og 55 grader.

Det andre som ble testet var overlevelse av løkhvitråte. Resultatene fra denne studien kan tyde på at 41 grader kan være en sikrere prosesstemperatur å ta livet av løkhvitråten siden en får dyrket fram en mer mangfoldig mikroflora som kan angripe skadelige inntrengere. Studiet anbefaler ytterligere testing gjennom potteforsøk. Last ned rapporten her!

Husdyrmøkk eller biorest?

Annbjørg Kristoffersen fra Nibio Apelsvoll presenterte også  forskningsresultater fra biogassanlegget på Presteseter. Det gjaldt næringsverdier og dyrkningsresultater av blandingen av råmøkk fra gris og ku før de går inn i biogassanlegget sammenlignet med hva bioresten etter å ha avgitt gass i anlegget. Resultatet av analysene og dyrkingsforsøkene viser at gjødelseffekten fra biorest og råmøkk har tilnærmet lik effekt.

Grønn pilotskole – støtte fra Oppland fylkeskommune

Begge forskningsprosjektene som er utført er gjennomført med bakgrunn i at Lena-Valle videregående skole er en “Grønn pilotskole”, og skolen har fått støtte fra Oppland fylkeskommune til å kunne gjennomføre dette.

Mulighetsstudie i Østre Toten

Siste post på programmet orienterte Ole Festad Lund fra Østre Toten eiendomsselskap om en mulighetsstudie om biogass. Arbeidet gjøres for Østre Toten Kommune og i samarbeid med Vestre Toten Kommune og regionen for øvrig. Arbeidet gjøres ved å vurdere råvaretilgang, investeringsbehov, lokalisering, økonomiske rammer for dette, om det skal satses på ett stort anlegg eller flere mindre anlegg, m.m.

Ole Anton Hoel fra Østre Toten biogass A/S fortalte om at det er etablert et selskap som har som ambisjon om å etablere ett eller flere anlegg. Utredningen som gjøres av mulighetsstudiet vil være et viktig grunnlag for prosessen om det faktisk blir bygget anlegg eller ikke.

Posted in Arrangement | Comments Off on Spennende nytt om biogass!

Biogass en ressurs i landbruket!


Onsdag 16. oktober kl 1800 inviterer GULL til temamøte om biogass.

Programmet:

Kl 1800    Velkommen

Kl 1805   Omvisning og orientering biogassanlegget til

  Lena-Valle videregående skole  

Kl 1840    Løkrester i husdyrmøkk til produksjon av biogass

  Resultater av et  forskningsprosjekt 2019, v Roar Linjordet – NIBIO

Kl 1910    Kaffe og noe å bite ti

Kl 1930  Næringsverdier av biorest sammenlignet med husdyrmøkk

  Analyseresultater av biorest fra Presteseter v/Annbjørg Kristoffersen – NIBIO

Kl 2000  Hva er viktig ved etablering av et biogassanlegg?

  Biogassprosjektet i Østre Toten kommune v/Ole Festad Lund

Kl 2030  Oppsummeringer

Kl 2040    SLUTT 

Her er Biogassmøte oktober 2019!

 

Påmelding innen 13. oktober 2019

Påmeldinger til biogassmøte 16.oktober 2019

 • Please enter a number from 1 to 1.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Biogass en ressurs i landbruket!

Grønn framtid og årsmøte 2019

I dag holdt Simen Kristiansen foredrag om bioøkonomistrategier for Innlandet og ordningen Grønn framtid i Oppland for nærmere 20 frammøtte.

Møtet fant sted i regionsalen til Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen i Gjøvik.

Oppland fylkeskommune har bevilget hele 50 millioner kroner til det grønne næringsfondet som skal gi følgende effekter:

 • Miljø- og klimaeffekt
 • Verdiskaping og arbeidsplasser
 • Innovasjon 

Så langt har ca. 300 søkt om midler. Av dem har ca. 70 prosjekter blitt støttet med en gjennomsnittlig utbetaling på drøye kr. 300 000,-. Det betyr at det fortsatt er ca. 27 millioner kroner igjen av fondet. Se presentasjonene til Simen Kristiansen kan du se her: Årsmøte i GULL 26.03.19 bioøkonomi (002) og Årsmøte i GULL 26.03.19 grønn framtid (002)

Årsmøtet

På årsmøtet ble årsberetningen 2018 gjennomgått. Se her: Årsberetning for GULL 2018

Her er presentasjonen fra årsmøtet

Ole Dullerud og Tåle Willerud gikk ut av styret. Ole Dullerud var til stede og ble takket av for stor og viktig innsats i GULL siden 2011!  De som erstatter de to er Mathea Storihle fra Vestre Toten og Ole Christian Hveem Østre Toten.

Her er det nye styret 2019: årsmøte 2019

 • Mathea Storihle  
 • Ole Christian Hveem
 • Sven Sandvik 
 • Stine Røen 
 • Morten Kleven

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grønn framtid og årsmøte 2019

Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Møtet blir i Regionsalen, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik

PROGRAM

Bioøkonomistrategi for Innlandet og Grønn framtid-midler v/ Simen Kristiansen, Oppland fylkeskommune

Bioøkonomi: Innlandet har ambisjon om å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien

Satsingen “Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling” har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Årsmøtesaker i GULL:

1.Årsberetning for 2018

2.Regnskap 2018

3.Valg

4.Drøfting av framtida for GULL

5.Eventuelt

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Vil skape en god bondehverdag

Tirsdag 22. januar 2019 ble det gitt mange gode tips for å skape en god bondehverdag. Det handlet om både fysisk og psykisk helse, men også å ta forholdsregler og fornuftige valg.  Drøye 20 gardbrukere og innledere var samlet i Studiesenteret på Lena. Det handlet om gleder som god avlinger, og om problemer og kriser. Det var Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk som arrangerte dette temamøtet.

Psykisk helse

Landbrukspsykolog Ellen Hoel som startet med overskriften bonden som menneske.  Bønder er som andre. Hun trakk fram bl.a. noen grunnleggende faktorer for god psykisk helse:

 • —Mestringstro/framtidstro/optimisme
 • —Gode relasjoner
 • Balanse mellom jobb og fritid
 • —Fysisk aktivitet og trening
 • —Kulturopplevelser og fritid
 • —Sjølomsorg

Ellers kunne hun fortelle at bønder har høyere forekomst av symptomer på depresjon enn andre yrkesgrupper, og særlig menn. Dette var også hovedoverskriften i Oppland Arbeiderblad som skrev om Ellen Hoel og dette temamøte:

Les OAs artikkel her: 23. januar 2019

NRK Østnytt var også tilstede og laget denne reportasjen fra møtet:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKOP97012219/avspiller

Her er Ellen Hoels innlegg: Bonden som menneske 22.1.19

Fysisk helse

Fysioterapeut Arild Barkhald tok for seg fysisk helse og arbeidsteknikker. Både han og Ellen Hoel tok for seg faktorer som påvirker helse for bonden. Dette er Arild Barkhalds liste:

 • Endrede produksjonsmåter og krav til spesialisering
 • Teknologiske utfordringer
 • Usikre rammer
 • Rasjonalisering med større enheter og økende leveransekrav
 • Ulykker/skader
 • Belastningslidelser

Her er Arild Barkhalds innlegg: Fysisk helse og arbeidsteknikker i landbruket

To gardbrukere fortalte

For å belyse utfordringene presenterte to gardbrukere, Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff fra Snertingdal utfordringer i sine hverdager. Amlie som selv er mjølkeprodusent fortalte med innlevelse om ulv som drepte sau på Totenåsen sommeren 2017. Han beskrev samholdet mellom bønder, men også om fortvilelse over en politikk som har ført til det som skjedde. Han tok også for seg problemene med tørke sommeren 2018, og hvordan han var tidlig ute med å få gjort avtaler om kjøp av halm.

Dorthe Bjørnstad Hoff fortalte om stor utfordringer når faren hennes som driver en stor husdyrgard ble langvarig syk etter en fallulykke. Hun beskrev sjokket, utfordringene med å drive garden videre når han ble syk. En del av løsningen var familien selv med mor og søsken som stilte opp med mange ekstra timer. 

Bonden i medgang og motgang

Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruksrådgiving arbeider bl.a. med helse, miljø og sikkerhet vil ta for seg bonderollen i medgang og motgang. Han reklamerte også for www.godtbondevett.no som er en kampanje som bl.a. dreier seg om dette:

 • Øke åpenheten om temaet blant bønder og i nettverket rundt
 • Senke terskelen for å snakke om psykisk helse
 • Økt kunnskap om psykisk helse slik at risikoen for krisesituasjoner og dyretragedier reduseres
 • Et bedre utgangspunkt for å ivareta landbrukets viktigste ressurs: En frisk bonde

Her er Jens Christian Lieds innlegg:Bonde i medgang og motgang. Gull 22.01.19

Temamøtet ble avsluttet med at Ellen Hoel kom med symptomer på depresjoner, og om hvordan unngå det.

Møtet inneholdt også mange gode tips om det å ta gode valg for å være i forkant med mulige utfordringer.

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vil skape en god bondehverdag