Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Møtet blir i Regionsalen, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik

PROGRAM

Bioøkonomistrategi for Innlandet og Grønn framtid-midler v/ Simen Kristiansen, Oppland fylkeskommune

Bioøkonomi: Innlandet har ambisjon om å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien

Satsingen “Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling” har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Årsmøtesaker i GULL:

1.Årsberetning for 2018

2.Regnskap 2018

3.Valg

4.Drøfting av framtida for GULL

5.Eventuelt

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Vil skape en god bondehverdag

Tirsdag 22. januar 2019 ble det gitt mange gode tips for å skape en god bondehverdag. Det handlet om både fysisk og psykisk helse, men også å ta forholdsregler og fornuftige valg.  Drøye 20 gardbrukere og innledere var samlet i Studiesenteret på Lena. Det handlet om gleder som god avlinger, og om problemer og kriser. Det var Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk som arrangerte dette temamøtet.

Psykisk helse

Landbrukspsykolog Ellen Hoel som startet med overskriften bonden som menneske.  Bønder er som andre. Hun trakk fram bl.a. noen grunnleggende faktorer for god psykisk helse:

 • —Mestringstro/framtidstro/optimisme
 • —Gode relasjoner
 • Balanse mellom jobb og fritid
 • —Fysisk aktivitet og trening
 • —Kulturopplevelser og fritid
 • —Sjølomsorg

Ellers kunne hun fortelle at bønder har høyere forekomst av symptomer på depresjon enn andre yrkesgrupper, og særlig menn. Dette var også hovedoverskriften i Oppland Arbeiderblad som skrev om Ellen Hoel og dette temamøte:

Les OAs artikkel her: 23. januar 2019

NRK Østnytt var også tilstede og laget denne reportasjen fra møtet:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKOP97012219/avspiller

Her er Ellen Hoels innlegg: Bonden som menneske 22.1.19

Fysisk helse

Fysioterapeut Arild Barkhald tok for seg fysisk helse og arbeidsteknikker. Både han og Ellen Hoel tok for seg faktorer som påvirker helse for bonden. Dette er Arild Barkhalds liste:

 • Endrede produksjonsmåter og krav til spesialisering
 • Teknologiske utfordringer
 • Usikre rammer
 • Rasjonalisering med større enheter og økende leveransekrav
 • Ulykker/skader
 • Belastningslidelser

Her er Arild Barkhalds innlegg: Fysisk helse og arbeidsteknikker i landbruket

To gardbrukere fortalte

For å belyse utfordringene presenterte to gardbrukere, Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff fra Snertingdal utfordringer i sine hverdager. Amlie som selv er mjølkeprodusent fortalte med innlevelse om ulv som drepte sau på Totenåsen sommeren 2017. Han beskrev samholdet mellom bønder, men også om fortvilelse over en politikk som har ført til det som skjedde. Han tok også for seg problemene med tørke sommeren 2018, og hvordan han var tidlig ute med å få gjort avtaler om kjøp av halm.

Dorthe Bjørnstad Hoff fortalte om stor utfordringer når faren hennes som driver en stor husdyrgard ble langvarig syk etter en fallulykke. Hun beskrev sjokket, utfordringene med å drive garden videre når han ble syk. En del av løsningen var familien selv med mor og søsken som stilte opp med mange ekstra timer. 

Bonden i medgang og motgang

Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruksrådgiving arbeider bl.a. med helse, miljø og sikkerhet vil ta for seg bonderollen i medgang og motgang. Han reklamerte også for www.godtbondevett.no som er en kampanje som bl.a. dreier seg om dette:

 • Øke åpenheten om temaet blant bønder og i nettverket rundt
 • Senke terskelen for å snakke om psykisk helse
 • Økt kunnskap om psykisk helse slik at risikoen for krisesituasjoner og dyretragedier reduseres
 • Et bedre utgangspunkt for å ivareta landbrukets viktigste ressurs: En frisk bonde

Her er Jens Christian Lieds innlegg:Bonde i medgang og motgang. Gull 22.01.19

Temamøtet ble avsluttet med at Ellen Hoel kom med symptomer på depresjoner, og om hvordan unngå det.

Møtet inneholdt også mange gode tips om det å ta gode valg for å være i forkant med mulige utfordringer.

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vil skape en god bondehverdag

Hvordan skape en god bondehverdag?

Tirsdag 22. januar blir det nytt temamøte i regi av GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Det foregår i Studiesenteret på Lena kl 1800.

Programmet er slik:

Kl 1800    Velkommen

Kl 1810    Bonden som menneske, ved Ellen Hoel – Landbrukspsykologen           

Kl 1840    Fysisk helse og arbeidsteknikk for yrkesutøvere i landbruket, v/  

                  fysioterapeut Arild Barkhald

Kl 1910    Pause kaffe med tilbehør

Kl 1940    Eksempler på utfordringer fra enkeltbønder

 • Erlend Amlie forteller om sine opplevelser med rovdyr og tørkesommer
 • Dorthe Bjørnstad Hoff forteller om hvordan hun taklet sykdom i familien

Kl 2010    Bonde i medgang og motgang, v/ Jens Chr. Lied, Rådgiver HMS, Norsk  

                  Landbruksrådgiving Innlandet

Kl 2030    “En god bondehverdag” oppsummering og noe å ta med hjem, v/

                   Ellen Hoel – Landbrukspsykologen 

Kl 2100    Slutt

VELKOMMEN!

Last ned programmet her: Bondehverdag 22. januar 2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvordan skape en god bondehverdag?

Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Onsdag 10. oktober arrangerte GULL møte om “Bruk av solenergi i landbruket”. Det ble en spennende kveld for de 25 deltakerne på temamøte. Møtet var på Nibio -Apelsvoll på Kapp der vertskapet ved Petter Lunde viste fram sitt låvetak som en forventer å kunne produsere 51 000 kWt pr. år. Det dekker langt fra Apelsvolls behov, men er et godt bidrag til energiforsyning til forskningssenteret. 

Fordelene med solenergi er at man kan anvende eksisterende tak eller vegger. Normalt er det lite utfordringer med vedlikehold.

Programmet var slik:

 • Befaring på Apelsvolls solenergianlegg v/stasjonsleder Petter Lunde
 • Solar Farming v/Jakob Geipel 
 • Erfaringer med installasjon og bruk av solceller v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S
 •  Eidsiva energi v/Saxerud
 •  Støtteordninger i Innovasjon Norge v/Trond Husan

Jakob Geipel også fra Nibio – Apelsvoll fortalte om prosjektet “Solar Farming”. Det betår av fem delprosjekter:

 1. Lokal solstrømproduksjon
 2. Elektrisk flåte og styringssystem
 3. Presisjonsgjødsling
 4. Systemanalyse
 5. Formidling

Se denne presentasjonen Geipel_SolarFarm

De neste var Amund Sandholt fra Minne gård på Minnesund og Urdahl fra Solel A/S. De har begge noen års erfaring med solcelleanlegg på låvetak. Her er Amund Sandholts erfaringer Amund_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller, og Urdahls Urdahl_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller

Forsamlingen hadde mange spørsmål og særlig Urdahl bidro med mange svar.

Stig Are Saxerud fra Eidsiva energi kjenner også Apelsvolls anlegg og fortalte at de hadde fått nærmere 100 nye kunder som har bestilt solcelleanlegg det siste året. Er er hans presentasjon Saxerud_Solenergi

Til slutt fortalte Trond Husan fra Innovasjon Norge om støtteordningene de har gjennom “Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi”. En forutsetning for å få støtte til solenergianlegg er at gården også har/bygges ut med flisfyringsanlegg, biogassanlegg, e.l. Da kan en få inntil 35 % tilskudd til slikt anlegg. Trond Husans presentasjon Solenergi apesvoll 101018

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Bruk av solenergi i landbruket

Onsdag 10. oktober 2018 kl 1800 er du invitert til et spennende temamøte om bruken av solenergi i landbruket. Møtet finner sted på NIBIO Apelsvoll, Nylinna 226, Kapp.

Vi har invitert bl.a. Svein Guldal fra Norges Bondelag til å gi oss en god oversikt over aktuelle fornybare energikilder og hvordan disse kan nyttegjøres i landbruket.

Programmet er slik:

Kl 1800 Velkommen

Kl 1810 Fornybar energi, karbonbinding og bioteknologi, nye næringsveier for landbruket

               ved Svein Guldal – Norges Bondelag      

Kl 1840 Befaring på Apelsvolls solenergianlegg

               v/stasjonsleder Petter Lunde

Kl 1920 Erfaringer med installasjon og bruk av solceller

               v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S

Kl 1950 Kaffepause

Kl 2010 Kraftselskapene Eidsiva og VOKKS informerer

               Hvilke rammebetingelser tilbyr de selskapene ved bruk av solenergi

Kl 2030 Støtteordninger i Innovasjon Norge

               v/Trond Husan

Kl 2040 Oppsummeringer, spørsmål

Last ned programmet Solenergi okt 2018

VELKOMMEN!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bruk av solenergi i landbruket

Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøtet begynte med temaet om voksenagronomutdanningstilbudet i Oppland. Siden 2009 har hele 228 voksne begynt på dette toårige utdanningstilbudet. Hvert år begynner 25 nye deltakere. Torgeir Onsrud hos Fylkesmannen i Oppland hadde invitert dem som har gjennomført utdanningen for å fortelle at partnerskapet bestående av Oppland Bondelag, Oppland Bonde og småbrukarlag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune setter stor pris på dem som gjennomfører utdanningen. Ellen Hoel fra Skreia er en av dem som har gjort det. Hun mottok en liten oppmerksomhet for akkurat det. Se egen film om Ellen Hoel, klikk på bildet.

Årsmøtet fortsatte ved gjennomgang av Årsberetning for GULL 2017, før R E G N S K A P 2 0 1 7 ble gjennomgått.

Det var kommet inn et forslag om å legge ned GULL med begrunnelse om at behovet for GULL er redusert på bakgrunn av økt fokus på og mange organisasjoner som arbeider med landbruk i Gjøvikregionen. Etter en lengre diskusjon ble forlaget forkastet med ni mot to stemmer.

Leder i GULL takket deretter de avtroppende styremedlemmene av. Det var Christian Meyer, Ingun Revhaug og Steinar Lyshaug.

Det ble dermed valg av følgende fire styremedlemmer. De nye medlemmene er Sven Sandvik, jord og skogbruker og leder av Søndre Land Bondelag, Taale Willerud fra Østre Toten, medlem av Østre Toten Bondelag, Stine Røen fra Østre Toten kommune og Morten Kleven fra Lena-Valle videregående skole. Ole Dullerud sto ikke på valg og fortsetter i styret. Se ellers http://vilskape.no/om-oss/

Siste del av årsmøtet var forslag og drøftinger for aktivitetsplan for 2018
Aktuelle for temamøter:

 • «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»
 • Andre temamøter
 • Landbruk og helse – fysisk og psykisk helse (avløserlaget – Landbrukets HMS)
 • Plussbruk – prosjekt i Gjøvikregionen

Aktuell som ressursgruppe i regionale satsinger

 • AgroCampus Toten- jordbruk
 • Smart farming – jordbruk
 • Norwegian Wood cluster

Andre aktiviteter:

Informasjon om landbruket i Gjøvikregionen

I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Program:

 • Markering av Voksenagronomutdanningen
 • Årsmøtesaker

Markering av Voksenagronomutdanningen

Voksenagronomutdanningen i Oppland er et 2-årig deltidsstudie der studentene får kunnskapen de trenger for å mestre hverdagen på gården. Passer for alle som har overtatt eller skal overta en landbrukseiendom, arbeider eller ønsker å arbeide i landbruksnæringa og har interesse for fagfelt innen landbruk

Årsmøtet

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2017
 2. Regnskap 2017
 3. Valg
 4. Drøfting av framtida for GULL
 5. Eventuelt

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

Invitasjon årsmøte i GULL 12.3.18

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Fantastiske opplevelser i Gjøvikregionen

Onsdag 17. januar var det temamøte om opplevelser, og fem innledere presenterte mange fantastiske opplevelsestilbud i Gjøvikregionen.

Først fortalte turistsjef Arne Jørgen Skurdal om et treårig prosjekt der hele Osloregionen (inklusive Gjøvikregionen) satser på lokalmat som opplevelse. 

Åse Gjefle fra Gaarder gård på Dokka i Nordre Land fortalte om prosessen de siste 10-15 årene med å ta steg for steg med å utvikle egen gard med honningproduksjon og opplevelsesprodukter.

Over skog og Heiberg fra Gjøvik med søsknene Jan Kåre og Eirin Heiberg har holdt på i fem år og tilbyr et mangfold av opplevelser som omfatter lavvoer, matlaging, hundekjøring, arrangementer, festivaler. Veien har blitt til underveis. Se www.overskogogheiberg.no/

Per Idar og Kjersti Vingebakken fra Nordås i Østre Toten presenterte veien fra drømmen om egen gård, til etablering av mjølkeproduksjonsbruk, meieri, kjøttproduksjon, kjøttforedling og restaurering av oppbyggingen av skysstasjonen Grøna. http://www.nordaasmat.no/

Julie Sigstad fortalte om sin bakgrunn fra Sigstad gård på Biri, og hvordan hun gradvis har utviklet bryllups- og opplevelsesgården sin.  Se mer https://sigstadgaard.wordpress.com/

De 15 personene som møtte opp fikk presentert utrolige historier av gründere som alle har utvist mot, vilje, målbevissthet og utholdenhet. Vi som deltok ble mektig imonert av dem alle.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fantastiske opplevelser i Gjøvikregionen

Hvordan skape næring av opplevelser?

Onsdag 17. januar kl 1800 inviterer GULL til temamøte om “Hvordan skape næring av opplevelser i Gjøvikregionen?” Arrangementet finner sted i regionsalen, Jernbanetorget 3 (Stasjonsbygningen), Gjøvik.

 

Last ned programmet her:

Opplevelser i Gjøvikregionen 17.01.2018

Programmet:
Kl1800 Velkommen
Kl1810 Lokalmatsatsing i Osloregionen
ved turistsjef Arne Jørgen Skurdal som presenterer prosjektet og Gjøvikregionens muligheter
Kl1850 Åse Gjeflefra Gaarder gård, Nordre Land
forteller om å utvikle gården som et sted for opplevelser med lokal mat, m.m.
Kl1905 Over skog og Heiberg, Gjøvik
forteller om sitt konsept med opplevelsestilbud i Gjøvik med salg av ulike arrangementer og aktiviteter
Kl1920 Per Idar Vingebakken fra Nordås i Østre Toten
forteller om oppbyggingen av kjøttutsalg på Nordås og av skysstasjonen Grøna

Kl1935 Julie Sigstad fra Sigstad gård på Biri

presenterer seg og gården som arrangerer bryllup, selskap, m.m. og fokus på lokal mat

Kl1950 Kaffe med tilbehør
Kl2020 Hvordan kan Gjøvikregionen utvikles videre som en opplevelsesregion med landbruket som aktiv deltaker?
 
Velkommen!

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvordan skape næring av opplevelser?

Bønder som lykkes!

Bønder med allsidig kompetanse er bønder som lykkes. Det er den korte oppsummeringen av temakvelden 29. mars.

IMG_0704

Landbruket før

Olaf Nøkleby fortalte litt av Valles historie, bl.a. at utdanningen for 100 år siden hadde fokus på mangesyssleri der bonden var avhengig av å beherske flere fag og ferdigheter. Et møte på Gjøvik mellom statsminister Gunnar Knutsen og herredsagronomen i Østre Toten Kristian Tollersrud var avgjørende for etableringen av Valle som landbruksskole i 1917.

Landbruket nå

FullSizeRender[1]

Bjørn Gunnar Hansen har godt grunnlag for å si hva som er avgjørende for å lykkes. Å være en god bonde krever bl.a. fagkompetanse, lederkompetanse, personlig kompetanse, sosial kompetanse. I sitt forskningsarbeid har han bevist at bønder med agronomutdanning får bedre økonomiske resultater de uten slik utdanning.

Som en del av den personlige kompetansen snakket han om det å være motivert og være på hogget som viktige egenskaper, sammen med godt humør og det å ta ansvar. Han hadde mange sitater fra bønder som var intervjuet i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. Ett av dem: “Eg føretrekkjer å snakke med dei som er optimistar, dei negative prøver eg å unngå. Då blir eg berre i dårleg humør.” Se Bjørn Gunnar Hansens presentasjon på temamøte om hvordan bonden lykkes.

Framtidens landbruk

FullSizeRender[3]

Johan Høstmælingen skulle svar på hvordan kan landbruket utnytte sine fortrinn. Han viser til at landbruk blir mer og mer anerkjent og populært, men la også vekt på at bondeyrket krever allsidig kompetanse. Det viser seg bl.a. ved at småbruk er det mest søkte ordet på portalen FINN. Det er en tendens til at folks interesse for det lokale er økende, interessen for bunad er økende. Folk er opptatt av sine røtter!

IMG_0714

Dessuten er det økende behov for mat fordi verdens befolkning øker. Hvordan skal vi klare å produsere nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050? Han fastslo at mat er en maktfaktor. En av løsningene for økt matproduksjon er bruk av ny teknologi, mener Høstmælingen, både ved produksjon av mat, men ved omsetning av lokale produkter. Mulighetene er mange, og yrker for produksjon av mat blir mer populært.

Se video om Mat fra Toten

Drøfting

Det var ca. 30 personer til stede i festsalen på Valle som fikk oppleve tre gode foredrag. De frammøtte var fra 16 år og oppover, og det ble mange refleksjoner om hvordan bygge kompetanse, hvordan sørge for økt matproduksjon, hvordan kan ny teknologi innvirke på norsk landbruk, m.m.

FullSizeRender[2]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bønder som lykkes!