Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

annonse andelslandbruk

Mandag 13. april kl 18-21

Rådhuset på Gjøvik

 

Program

18:00-18:10 Velkommen

18:10-19:00 > Foredrag med Rita Amundsen

Rita er andelshaver i Øverland i Bærum. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, og Rita har vært med nesten hele tiden.

19:00-19:15 > Ole Dullerud forteller om muligheter til å starte andelslandbruk på hans gård i Vestre Toten

Ole har lang erfaring med Inn på tunet, der han driver arbeidstrening for mennesker med psykiske lidelser. Tidligere drev han også med tilrettelagt undervisning for grunnskoleelever og gårdsbarnehage.

19:15-19:45 > Kaffe og noe å bite i

19:45-20:15 > Ingun Revhaug og Morten Strøyer Andersen forteller om mulighetene på Gjøvik

Ingun er jordbrukssjef og Morten er klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune. Ingun har klare tanker rundt temaet andelslandbruk og Morten har blant annet sett på hva konseptet «økolandsby» kan bidra med i et klimaspørsmål i kommunen.

20:15-21:00 > Drodling og kreativt samvær om veien videre

Pris for møtet kr 50 – betales ved inngang

Last ned invitasjonen her: Invitasjon temamøte april – Andelslandbruk

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Tirsdag 13.januar var det årsmøte  i GULL -Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Se styresammensetningen her! Etter årsmøtet ønsket Gudrun Fodstad alle velkommen  til temamøte i GULL. Møtet fant sted i Vitensenteret, Gjøvik med 37 tilhørere.

Da holdt tidligere departementsråd Per Harald Grue foredraget “Fortid og framtid i landbruket – muligheter og utfordringer i det 21.århundre” på temamøte i GULL-

 

Grue la vekt op betydningen av landbruket, økonomisk, sysselsettings- og bosettingsmessig. Han kunne fortelle at den totale produksjonsverdien av jordbruksbaserte matvarer er 110 milliarder kroner (omfatter primærproduksjon +foredlet vare). Sysselsettingen i jordbruket på 50 000 årsverk + 40 000 årsverk i industrien, dvs. til sammen 90 000 årsverk. Forsamlingen var lydhøre og fikk med seg mye i løpet av denne kvelden.

DSC_0134

Grue sa at norsk landbrukspolitikk er spesiell bl.a. fordi jordbruksproduksjonen foregår over hele landet, takket være bevisste politiske valg. Mens overføringene fra staten til landbruket utgjorde 2 % av statsbudsjettet i 1980, utgjør det i 2014 bare 0,5 % av statsbudsjettet.

Ellers trakk han fram at jordbruket i enda større grad må ta et ansvar for å bidra til reduserte klimagassutslipp, men at klimaregnskapene må være reelle.

DSC_0141

Verdens framtidige etterspørsel forventes å øke med 50 % på 20 år fra 2010 til 2030. Tilsvarende økning er 20 % økt behov i Norge. Det betyr at en forventer en betydelig prisøkning på matvarer i årene som kommer.

Grue mener at norsk landbrukspolitikk har vært en suksesshistorie takket være den norske samhandlingsmodellen som bl.a. handler om jordbruksoppgjøret der partene finner fram til en avtale om pris og inntektsutviklingen.

For at jordbruket skal ha en god framtid i Norge må modellen opprettholdes, og det er nødvendig at bønder bl.a. har oppdatert kunnskap om marked og produksjon. Last ned presentasjonen til Per Harald Grue her: Gjøvik og Valle 13.1. 2015!

DSC_0146

Etter at mange i salen stilte spørsmål og fikk gode svar, holdt også tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen et foredrag om samme tema. Iversen trakk bl.a. fram hvordan den norske landbrukspolitikken hadde bidratt til brukbare økonomiske betingelser for gardsbruk med ulike størrelser i ulike deler av landet. Han pekte også på at Norge trenger både en jordbruksproduksjon med distribusjon av råvarer via bl.a. samvirkeorganisasjonene, samtidig med at lokal matproduksjon og distribusjon er et verdifullt supplement til den ordinære produksjonen.

Bjørn Iversen mener landbruksmiljøene bør sette seg nærmere inn begrepet bioøkonomi i tida som kommer. Han tror dette er et begrep som blir viktig for samfunnsutviklingen. Last ned Bjørn Iversens presentasjon her: Landbruk i fortid og framtid, 13.1.15

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klar tale om landbrukets fortid og framtid

TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue foredrar om  «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET – MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE».

phg

Per Harald Grue var departementsråd i Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009. Han kom til Landbruksdepartementet allerede i 1972 og har vært med å prege norsk landbruk de siste 40 år!

Tid: Tirsdag 13. januar kl 1900

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

Påmelding til møtet innen tirsdag 6. januar på www.vilskape.no – se under

Inngang kr 100,– Deltagere på årsmøtet går inn gratis

ÅRSMØTE I GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk

13. januar 2015 kl 17.30
årsmøte

SAKER:

 • Årsberetning for 2014
 • Regnskap 2014
 • Valg
 • Aktivitetsplan 2015
 • Eventuelt

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

MELD DEG PÅ HER:

[gravityform id=”11″ name=”Temamøte 13. januar 2015″]

Posted in Arrangement | Comments Off on TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Lysbilde1

Det var 25 frammøtte. Ole Helmer Bjørlien ønsket velkommen på vegne av GULL. Deretter tok Per Idar Vingebakken oss med  rundt  ute og fortalte om bakgrunnen for kjøpet av den gamle skysstasjonen og gården fra 1700-tallet i 2011. Han fortalte videre om sine planer med bruken av de restaurerte bygningene og kulturlandskapet rundt, som del av sin egen gård Nordås med melke og kjøttproduksjonen og kjøttforedling. Det han kalte Nordås i fortid og framtid. Målgruppen var tenkt bedriftsmarkedet ( kurs og konferanser) samt pedagogisk  tilrettelegging for barn og ungdom, samt evnt. utleie til bryllup, konfirmasjoner og lignende.

Det ble på runden vist til ulike typer restaureringer ved de ulike husene og i kulturlandskapet. Her kom bygningsvernrådgiver Trond Raddum og ansatt ved kulturavd i Fylkeskommunen, Tore Rødbergshagen med innspill i forbindelse med ulike vurderinger som var blitt gjort.

I Pausa ble det servert  rundstykker, kaffe og kake i stua på Grøna. Etterpå presenterte Trond Raddum bilder og fortalte om «Fornyet bruk av eldre landbruksbygninger i Oppland og Hedmark.

Under foredraget kom flere med spørsmål og egne erfaringer bla. i arbeid med søknader om ulike tilskudd som Norsk Kulturminnefond, UNI-stiftelsen, SMIL-midler, Innovasjon Norge, og Fylkeskommunens kulturavd.. Sparebankstiftelsen, og Norsk Kulturarv ble også nevnt.

Vingebakken fortalte om hva han hadde søk av tilskudd fra 10 ulike instanser og hva han hadde lykkes i  å motta i støtte fra 8 av  ulike støtteordninger, inkl Riksantikvaren.

Her kom Tore Rødbergshagen inn på hva han mente var årsaken til Vingebakken`s forholdsvis gode støtte:

 • Vingebakkens personlige henvendelse til ledelsen i Fylkeskommunen om å få presentere sine tanker og planer.
 • Tiltakets mangfold og omfang.
 • Næringstilknytning til hans eksisterende virksomhet på Nordås. Og i et historisk perspektiv.
 • Ikke bare et rent personlig tiltak, men også et samfunnsmessig og pedagogisk tiltak for barn og ungdom.
 • Vingebakkens synlige engasjement og gjennomføringsevne i det som allerede var gjort for egen regning. Samt  grundig gjennomtenkte løsninger og planer i søknadene om tilskudd.

Møte ble avsluttet kl 2130.

Refr. Ole Dullerud

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk – GULL inviterer til

Grøna på Skreia torsdag 18. september  2014,  kl 18.00

Kan den ”gamle” bebyggelsen på gardsbruk brukes i dagens moderne landbruk eller bør den saneres. Er den ”bare” kulturminner, eller kan den være et godt utgangspunkt for nye driftsformer. Per Idar Vingebakken er i ferd med å sette i stand den gamle bebyggelsen på Grøna på Skreia.

Lysbilde1

Last opp Invitasjon bygningsvern!

Grøna er opprinnelig en gammel skysstasjon og seter med en hovedbygning og et stabbur fra 1700-tallet og en låve fra 1800-tallet. Gården inngår i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen og har en høy bevaringsverdi.

Vi har fått med oss Per Idar Vingebakken, kyndige folk fra fylkeskommunen, fylkesmannen og bygningsverneksperter til å fortelle om prosjektet rundt Grøna og dessuten si litt generelt om bygningsvern og diverse aktuelle tilskuddsordninger. Vi vil også diskutere problematikken rundt det å ta vare på og bruke gamle bygg kontra det å rive ned og bygge nye rasjonelle bygg.

Lysbilde2

Program:

18.00 – 19.30  Befaring av eiendommen ved Per Idar Vingebakken, Trond Raddum, Tore Røbergshagen med flere. Under befaringen tar vi opp ulike tema som tilskuddsordninger, hvem som kan veilede, økonomi og hva som er mest fornuftig av riving/nybygg eller restaurering/ombygging.

19.30 – 19.50 Kaffe og noe å bite ti

19.50 – 20.30 Ny bruk av eldre bebyggelse i Landbruket ved Trond Raddum

20.35 – 21.00 Diskusjon. Konklusjon.

 

Været avgjør hvordan vi fordeler tiden ute og inne!

[gravityform id=”10″ name=”Møte om bygningsvern – 18. september 2014]

 

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Temamøte: FNs internasjonale år for familielandbruket

holden og furuberg

Tirsdag den 3. juni ble det satt fokus på familielandbruket i Norge og resten av verden på Honne, Biri. I følge José A. Asaba, leder for FNs internasjonale år for “Family Farming” står familielandbruket for 70 % av verdens matproduksjon.

Professor Stein Holden fra NMBU (Universitetet på Ås) presenterte tall og problemstillinger om familielandbruket i utviklingsland – med spesiell fokus på landrettigheter for småbønder i Afrika. Lederen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg holdt foredrag om betydningen av familie- og småskalalandbruket i Norge.

Sholden

Holden kunne fortelle at det er ca. 500 millioner familiebruk av totalt 570 millioner gardsbruk i verden. I Europa utgjør familielandbruket 68 % av landbruket, tilsvarende tall for Nord- Amerika er 83 %, Asia 85 %, Afrika 62 %. Familielandbruket er minst viktig i Sør-Amerika med bare 18 %, der det er større selskaper som eier og driver jorda. Han trakk fram eksempler på hvordan store selskaper hadde investert i Afrika for å produsere mat. Flere av dem hadde mislykkes pga biologiske og økologiske utfordringer, dvs. manglende lokalkunnskap.

Holden beskrev ulike internasjonale trender, bl.a. at gardsbruk blir mindre i størrelse, men øker i antall i såkalte lavinntektsland, mens det er motsatt trend I høyinntektsland med større og færre gardsbruk, slik som i Norge.

mf

Merete Furuberg trakk fram betydningen av odelsloven og likestillingsaspektet i den for familielandbruket i Norge. Begge deler er med på å styrke familielandbruket. På den måte vil mange gardsbruk være i familiens eie gjennom generasjoner. På den måten står familielandbruket i Norge temmelig sterkt. Videre la hun vekt på hvordan familielandbruket er mer ansvarlig og helhetlig med hensyn til bruk av naturressursene, og en mer økologisk tilnærming. Hun stilte spørsmålet om «Hvor god agroøkologiske kunnskaper har dem som investerer/kjøper opp land?»

møtet3614

Blant de frammøtte var det stort engasjement for å ta vare på de viktige verdiene med familielandbruket. Det flere fokuserte på var helse og miljø, der kortreist eller lokal mat ble trukket fram. I motsatt ende ble det advart mot et intensivt industrilandbruk der økologi og helse ikke blir vektlagt i tilstrekkelig grad.

Les mer om dette temaet her: http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

Fylkesmannen i Oppland er arrangør sammen med Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk (“GULL”).

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte: FNs internasjonale år for familielandbruket

Møte om “Internasjonalt år for familielandbruket” 3. juni

Internasjonalt år for familielandbruket– Er familielandbruket viktig i Norge og resten av verden?
Velkommen til åpent møte 3. juni 2014 kl. 19.00 På Honne, Biri
 • Om betydningen av familie- og småskalandbruket i Norge, v/ leder av Norsk Bonde- og… Småbrukarlag Merete Furuberg
 • Om familielandbruket i utviklingsland – med spesiell fokus på rettigheter for småbønder i Afrika v/professor Stein Holden, NMBU

P1100556

Kaffe og enkel bevertning
Påmelding til fmopton@fylkesmannen.no  eller tlf 61266146
Arrangør: Fylkesmannen i Oppland, Norsk Bonde og Småbrukarlag og GULL _ Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk
familiejordbruket
Posted in Uncategorized | Comments Off on Møte om “Internasjonalt år for familielandbruket” 3. juni

Stort engasjement på møtet om lokal mat

Torsdag 20. mars var festsalen fylt opp med 70 lokalmat-interesserte. De fikk høre om hvordan ulike personer og miljøer arbeider med lokal mat. Eivind Hålien fra Norgesgruppen kunne fortelle at de satset mye gjennom Meny-butikkene, som dessverre ikke finnes i Oppland. Telemark derimot var det stor aktivitet.  Joker og Sparbutikkene hadde stor firhet til å ta i mot og selge lokal mat. Kiwi derimot har bare i liten grad lokal mat i sitt sortiment.

10003995_775367805807553_1429037327_n

Stig Furuseth fra Gammel Torvets Spiseri beskrev vanskene med, på en enkel måte, å få tak i de lokale råvarene. Geri Otto Andersson fra Mat i Land fortalte om 7 års utvikling av samarbeidet mellom matprodusenter i Land. De brukte særlig Dokka som markedsplass, men hadde også reist til andre steder.

1468499_775367842474216_682506800_n

Per Odd Gjestvang fra Mat fra Toten kunne fortelle om ulike strategier forå få fram mat produsert lokalt. Bl.a. holder de på med å dokumentere at potet og gulrot dyrket på Toten gir spesielt god smak.

1970849_775368402474160_263860427_n

Per Wilhelm Klevenberg fra Engers lefsebakeri beskrev noe fra bedriftens 60 årige historie med fokus på produktets kvalitet og egen distribusjon fram til butikk og kunde.

1982196_775369219140745_2119106147_n

 

1002647_775370099140657_1492736429_n

Anne Mari Amlien serverte fingermat basert på oppskrifter fra Amtmanninens kokebok. Ja, det falt i smak for alle de besøkende på Valle videregående skole denne kvelden.

10015639_775368415807492_680902751_n

Etter dette var det samtaler og diskusjoner omkring hvordan Gjøvikregionen kan lykkes enda bedre. Mange ønsker å bli bedre kjent med den lokale maten, og ikke minst at den kan bli lettere tilgjengelig!

971717_775367875807546_5417979_n

Møtet ble arrangert av GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Les mer på www.vilskape.no

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stort engasjement på møtet om lokal mat

Lokal mat – er det vår stolthet og identitet? Temamøte 20.mars

Lokal mat er en trend i dag, og mange forbrukerne ønsker dette. Hva gjør produsentene og distributørene i Gjøvikregionen for å levere det til forbrukerne? Hvilke fortrinn har deres produkter? Hvordan kan forbrukerne få tak i denne lokale maten?

Torsdag 20. mars kl 1900 er temamøte i festsalen på Valle videregående skole, Lena. Påmelding innen 17. mars. Påmeldingsskjema finner du under.

Lysbilde1 Lysbilde2

Invitasjonen med program kan dere laste ned Invitasjon matmøte 20. mars 2014!

Program

1900    Velkommen

1910    Butikkene – har de lokal mat?

Hva gjør Norges-gruppens butikker for å levere det forbrukerne ønsker seg? Ved Eivind Hålien

1930    Restaurantene

Hva må Gamletorvet Spiseri gjøre for å ha lokal mat på menyen? Ved Stig Furuseth

1945    Produsentene

Mat fra Toten, Mat i Land og Engers Lefsebakeri

Hva gjør dere for å få fram den lokale maten?

2030    Pause

Mat fra «Amtmanninnes kokebok» ved Anne Mari Amlien

2100    Diskusjon og spørsmål fra salen

Hvordan kan Gjøvikregionen utnytte fortrinnene med lokal mat? Hva mer kan gjøres for å lykkes?

I følge Nationen 4. desember 2013 var det en omsetning på over tre milliarder kroner, eller 600 kroner per nordmann,  på lokal mat og drikke. Det er en økning på 8,4 prosent fra i fjor. Last ned artikkelen Nationen om lokal mat!

GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk arrangerer temamøte om lokal mat torsdag 20. mars kl 1900 på Valle videregående skole. Inngang kr. 100,-. Betales ved inngangen.

 

[gravityform id=”8″ name=”Matmøte 20. mars 2014]

GULL_logo

grønnsaker

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lokal mat – er det vår stolthet og identitet? Temamøte 20.mars

Om den globale matvaresituasjonen på Hoffsvangen

Godt over 50  landbruksinteresserte tok turen til Bygdestua på Hoffsvangen onsdag kveld der Østre Toten Bondelag og Folkeakademiet arrangerte foredrag med Christian Anton  Smedshaug, temaet var den globale matsituasjonen. Statistikk og tall på verdensbasis og nasjonalt ble formidlet til et lydhørt publikum.
P1060465
Med fokus på økt matproduksjon og jordvern ledet Smedshaug publikum gjennom kvelden med gode betraktinger. Hvorfor vi bør ha norsk selvforsyning, hvor viktig det er å ta vare på de 3 prosentene med dyrkbar jord vi har i Norge når vi per i dag har knappe 45 prosent selvforsyning.

P1060471

Han viser også til at mange land nå i større grad velger å bygge lager eller sikre seg arealer utenlands, blant annet gjennom såkalt “land grabbing”. Når man ser at kineserne kjøper seg store svinefarmer, er ikke det på grunn av at de syntes dette nødvendigvis er veldig moro, men for å sørge for å ha nok mat til egen befolkning. Hvis Norge får en fallende egenproduksjon og ikke har lager eller spesialordninger med eksportører, blir vi sårbare. Samtidig er det ikke sikkert kontrakter og spesialordninger med eksportørene er nok. Smedshaug peker på at det internasjonale handelssystemet ikke har levert når situasjonen er blitt kritisk. Dette så vi i 2008/2009 da eksporten av hvete ble stoppet av alle, bortsett fra USA og Canada. Eksporten av ris ble også stoppet av alle utenom Thailand, noe som førte til en firedobling av risprisene.

Sannsynligvis har ikke alle politikerne forstått hvor krevende situasjonen er, ofte kommer virkelighetsforståelsen etter den reelle situasjonen.

Christian Anton Smedshaug ble betraktet som et vandrende leksikon av fylkesvaraordfører Ivar Odnes, noe folk i salen kunne si seg enig med. Ellers i salen kunne man finne  Østre Totens ordfører Hans Seierstad, representanter fra Landbruksrådgivinga, Bioforsk, Tine, politikere, bønder og bygdefolk. I salen kunne man gjennom hele foredraget se nikkende hoder. De aller fleste av de oppmøtte var nok klar over situasjonen som sannsynligvis kommer og utfordringene dette kan by på. Så de store diskusjonene uteble.

Så får vi håpe at politikerne kan forstå hva som står på spill og at “løvebakkens” folkevalgte trekker i de rette trådene for å stoppe den negative utviklingen i landbruket.

Når alt kommer til alt, dreier politikk seg kanskje bare om penger? Hvis det er tilfelle, er det dumt at vi sannsynligvis ikke blir mette og at vi trolig blir feilernærte av å spise tusenlapper…

Linda Suleng

Posted in Arrangement | Comments Off on Om den globale matvaresituasjonen på Hoffsvangen