GULL og veien videre

Du er med dette invitert til et drøftingsmøte om GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk.

Møtet finner sted
tirsdag 13. februar kl 1830
i festsalen på Lena-Valle videregående skole avdeling Valle.
Vi serverer kaffe med tilbehør! 😊

Hvorfor dette møtet?
GULL ble etablert i 2011, og har siden arbeidet med formålet med å «bidra til videreutvikling og nyutvikling innenfor landbruksrelatert produksjon i regionen». Hensikten med GULL er å ha et forum der alle som ønsker å utvikle landbruket i Gjøvikregionen kan møtes for å drøfte muligheter, strategier og utfordringer.
Etter snart 13 år ønsker nåværende styre å spørre landbruksmiljøet i regionen om hvordan GULL bør arbeide framover. Hva tenker du som gårdbruker om det? Eller hva tenker du som er ansatt i kommune, er forsker, rådgiver eller arbeider i bedrift som videreforedler landbruksprodukter.
Hvordan kan vi utnytte og utvikle de fortrinnene og styrkene som landbruket i regionen har?
De siste 10 årene har GULL arrangert en rekke temamøter for å løfte fram muligheter, strategier og utfordringer. Her er et knippe av temamøter som GULL har arrangert for landbruksmiljøet i regionen:
 
·         Lokal mat vår stolthet og identitet?
·         FNs internasjonale år for familiejordbruket
·         Fornuftig bruk av gamle bygninger
·         Andelsjordbruket
·         Er bioøkonomi svaret på Innlandets muligheter
·         Ysting og presentasjon av ysteanlegget på Valle
·         Bruk av tre – sammen med NTNU
·         Hvordan lykkes bonden i 2017? Om bl.a. Per Gunnar Hansens doktorgrad om nytten av landbruksutdanning
·         Hvordan skape opplevelsesnæringer i Gjøvikregionen?
·         Bruk av solenergi i landbruket
·         Hvordan skape en god bondehverdag? Om bondens fysiske og psykiske helse
·         Biogass – en ressurs i landbruket?
·         Om AgroToten
·         Virkemidler til primærnæringene fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen
·         Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk
·         Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat
·         Matdistribusjon og bærekraft; om sentralisering av pakkerier og foredling
·         Ombygging av båsfjøs til løsdrift

Se mer info på https://vilskape.no/
Med vennlig hilsen dagen styre i GULL
 
Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land Bondelag
Torstein Eltun, Toten Bonde og Småbrukarlag
Sveinung Elde, gårdbruker i Østre Toten 
Stine Røen, Gjøvik kommune
Morten Kleven, Lena-Valle videregående skole

Påmelding:
Vi vil gjerne at du melder deg på,

GULL 13.02.24

Navn(Required)
  med tanke på servering.
This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.