Hvordan sikre matforsyningen?

Tirsdag 24. januar hadde GULL temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor, m.m. Tretti personer fikk med seg kveldens tema.

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi, la vekt at matsikkerhet grunnmuren i et bærekraftig samfunn, jmf. FNs bærekraftsmål nr. 2 som er å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

Han spurte om Norge har risikoanalyser og kriseberedskap som tar høyde for det uforutsette, og har vi kunnskap og er vi forberedt? Han svarer med at økt selvforsyning vil øke matsikkerheten, men en forutsetning for god matsikkerhet er at handel og samarbeid med andre land fungerer. Ingen land er 100 % selvforsynte. Norge har en selvforsyning på ca. 46 %. Sikker matproduksjonen i verden handler bl.a. om forringelse av jord gjennom nedbygging av jordbruksareal, erosjon, forgiftning av jord, tap av organisk materiale, jordpakking og jordfauna.

Seks regioner i verden er særlig viktig for verdens matproduksjon. Med økende klimautfordringer vil avlingssvikt på flere av disse regionene samtidig øke risikoen for svikt i matforsyningen. Kina har en lagerberedskap med 69% av verdens maislager, 60% av ris og 51% av hvete. Norge har lager av korn for 2-3 måneder.  Bardalens foredrag!

Bardalens avsluttet sitt foredrag med å si at det aller viktigste for norsk matsikkerhet er:

  • Beskytte jordressursene
  • Ta vare på bønder i alle land

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag kom også raskt inn på verden matvareforsyning og sårbarheten med den. Norsk landbrukspolitikk med Stortingsmelding 11 (2016-2017), legger vekt på matsikkerhet og beredskap. landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Hun viser til at tidligere forsvarssjef Harald Sunde trekker fram at matsikkerheten er en svært viktig del v Norges totalberedskap.

Norges Bondelag har satt opp en rekke punkter som sin bærekraftstrategi. Det handler bl.a. om økt selvforsyning, bedre jordhelse, styrke jordvernet, redusere matsvinnet, redusere utslipp av klimagasser, økt binding av CO2.  

Kristina Hegges velger selv ikke å selge så mange rundballer med gras fra egen produksjon. Hun tenker mer på å være bedre forberedt på en eventuell avlingssvikt. Kristina Hegges foredrag.

Anders og Barbro Nordrum var også i festsalen på Valle. Anders framførte deres erfaringer og kunnskap. Han la vekt på at det var landbruket som først og fremst bidro med matforsyningen i landet. Han minnet oss om situasjonen i Norge i 1939 da det var stor usikkerhet om matforsyningen i landet, da ble det mobilisert på mange måter. Det ble laget en bok om hvordan utnytte landets egne ressurser bedre i boka «Mor Norges MATBOK», og mange skoler hadde egne skolehager hvor det ble produsert mye poteter og grønnsaker.

Mor, far og datter har gjennom besøk skaffet seg kunnskap om det russiske samfunn. På 1980 og 1990-tallet bidro småskalaproduksjon på datsjaer og høsting fra naturen 50 % av hva sovjetinnbyggerne spiste.

Metoden som er brukt i stor grad er bruk av grasdekke som stimulerer meitemarken og mikrolivet i jorda, som igjen bidrar til næringsforsyningen til plantene. Denne metoden har familien Nordrum tatt i bruk i Valdres med svært godt resultat. Se mer tips om dette på www.datsja.no . Nordrums foredrag

Siste mann ut var John-Ludvik Dalseg er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet. Han beskrev også en del av utfordringene med bl.a. lav selvforsyningsgrad og viste til generalløytnant Robert Moods utsagn om at «Norsk landbruk er nesten like viktig for Norges overlevelse som forsvaret».

Både Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet arbeider med samfunnssikkerhet. Det kommer bl.a. til uttrykk i «Regional plan samfunnssikkerhet» fra 2021 som har følgende overskrifter:

Naturfare og klimaendringar, Matproduksjon og sjølvforsyning. Allmennfarleg smittsam sjukdom/smittevern, Digital infrastruktur, -breiband/fiber og kraftforsyning, Cyber- og informasjonstryggleik, Drikkevatn og avløp, Transport på veg og bane,Beredskap knytt til reiseliv og deltidsinnbyggarar, Forsvaret og sivilt-militært samarbeid i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet en FylkesROS Innlandet 2022-2026. (ROS-sikkerhets og sårbarhetsanalyse). Den trakker fram kraftforsyningen, cyberhendeler og transport som noe av det som vi er sårbare på, og som kan ha store konsekvenser. I dette dokumentet er det mange punkter som omhandler matsikkerhet.

Han oppsummerer slik å si «ta var på produksjonsgrunnlaget med vekt jordvern og jordhelse, at fagkompetanse er viktig, og ikke minst produsentmiljøene. Det er viktig å være åpen for nye tanker og tilpasninger for matproduksjon, ikke minst utnytte de lokale ressursene. Ta gjerne i bruk ny teknologi. John-Ludvik Dalsegs foredrag

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.