Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Tirsdag 13.januar var det årsmøte  i GULL -Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Se styresammensetningen her! Etter årsmøtet ønsket Gudrun Fodstad alle velkommen  til temamøte i GULL. Møtet fant sted i Vitensenteret, Gjøvik med 37 tilhørere.

Da holdt tidligere departementsråd Per Harald Grue foredraget “Fortid og framtid i landbruket – muligheter og utfordringer i det 21.århundre” på temamøte i GULL-

 

Grue la vekt op betydningen av landbruket, økonomisk, sysselsettings- og bosettingsmessig. Han kunne fortelle at den totale produksjonsverdien av jordbruksbaserte matvarer er 110 milliarder kroner (omfatter primærproduksjon +foredlet vare). Sysselsettingen i jordbruket på 50 000 årsverk + 40 000 årsverk i industrien, dvs. til sammen 90 000 årsverk. Forsamlingen var lydhøre og fikk med seg mye i løpet av denne kvelden.

DSC_0134

Grue sa at norsk landbrukspolitikk er spesiell bl.a. fordi jordbruksproduksjonen foregår over hele landet, takket være bevisste politiske valg. Mens overføringene fra staten til landbruket utgjorde 2 % av statsbudsjettet i 1980, utgjør det i 2014 bare 0,5 % av statsbudsjettet.

Ellers trakk han fram at jordbruket i enda større grad må ta et ansvar for å bidra til reduserte klimagassutslipp, men at klimaregnskapene må være reelle.

DSC_0141

Verdens framtidige etterspørsel forventes å øke med 50 % på 20 år fra 2010 til 2030. Tilsvarende økning er 20 % økt behov i Norge. Det betyr at en forventer en betydelig prisøkning på matvarer i årene som kommer.

Grue mener at norsk landbrukspolitikk har vært en suksesshistorie takket være den norske samhandlingsmodellen som bl.a. handler om jordbruksoppgjøret der partene finner fram til en avtale om pris og inntektsutviklingen.

For at jordbruket skal ha en god framtid i Norge må modellen opprettholdes, og det er nødvendig at bønder bl.a. har oppdatert kunnskap om marked og produksjon. Last ned presentasjonen til Per Harald Grue her: Gjøvik og Valle 13.1. 2015!

DSC_0146

Etter at mange i salen stilte spørsmål og fikk gode svar, holdt også tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen et foredrag om samme tema. Iversen trakk bl.a. fram hvordan den norske landbrukspolitikken hadde bidratt til brukbare økonomiske betingelser for gardsbruk med ulike størrelser i ulike deler av landet. Han pekte også på at Norge trenger både en jordbruksproduksjon med distribusjon av råvarer via bl.a. samvirkeorganisasjonene, samtidig med at lokal matproduksjon og distribusjon er et verdifullt supplement til den ordinære produksjonen.

Bjørn Iversen mener landbruksmiljøene bør sette seg nærmere inn begrepet bioøkonomi i tida som kommer. Han tror dette er et begrep som blir viktig for samfunnsutviklingen. Last ned Bjørn Iversens presentasjon her: Landbruk i fortid og framtid, 13.1.15

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.