Temamøte: FNs internasjonale år for familielandbruket

holden og furuberg

Tirsdag den 3. juni ble det satt fokus på familielandbruket i Norge og resten av verden på Honne, Biri. I følge José A. Asaba, leder for FNs internasjonale år for “Family Farming” står familielandbruket for 70 % av verdens matproduksjon.

Professor Stein Holden fra NMBU (Universitetet på Ås) presenterte tall og problemstillinger om familielandbruket i utviklingsland – med spesiell fokus på landrettigheter for småbønder i Afrika. Lederen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg holdt foredrag om betydningen av familie- og småskalalandbruket i Norge.

Sholden

Holden kunne fortelle at det er ca. 500 millioner familiebruk av totalt 570 millioner gardsbruk i verden. I Europa utgjør familielandbruket 68 % av landbruket, tilsvarende tall for Nord- Amerika er 83 %, Asia 85 %, Afrika 62 %. Familielandbruket er minst viktig i Sør-Amerika med bare 18 %, der det er større selskaper som eier og driver jorda. Han trakk fram eksempler på hvordan store selskaper hadde investert i Afrika for å produsere mat. Flere av dem hadde mislykkes pga biologiske og økologiske utfordringer, dvs. manglende lokalkunnskap.

Holden beskrev ulike internasjonale trender, bl.a. at gardsbruk blir mindre i størrelse, men øker i antall i såkalte lavinntektsland, mens det er motsatt trend I høyinntektsland med større og færre gardsbruk, slik som i Norge.

mf

Merete Furuberg trakk fram betydningen av odelsloven og likestillingsaspektet i den for familielandbruket i Norge. Begge deler er med på å styrke familielandbruket. På den måte vil mange gardsbruk være i familiens eie gjennom generasjoner. På den måten står familielandbruket i Norge temmelig sterkt. Videre la hun vekt på hvordan familielandbruket er mer ansvarlig og helhetlig med hensyn til bruk av naturressursene, og en mer økologisk tilnærming. Hun stilte spørsmålet om «Hvor god agroøkologiske kunnskaper har dem som investerer/kjøper opp land?»

møtet3614

Blant de frammøtte var det stort engasjement for å ta vare på de viktige verdiene med familielandbruket. Det flere fokuserte på var helse og miljø, der kortreist eller lokal mat ble trukket fram. I motsatt ende ble det advart mot et intensivt industrilandbruk der økologi og helse ikke blir vektlagt i tilstrekkelig grad.

Les mer om dette temaet her: http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

Fylkesmannen i Oppland er arrangør sammen med Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk (“GULL”).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.